Bulgarian Български

Местни инициативиОбщина Свищов стартира Програма „Местни инициативи” 2018 г.

Краен срок за кандидатстване:

• текущ, до изчерпване на бюджета

Допустими кандидати:

• инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов

Място на изпълнение:

• кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.

Допустими дейности:

• облагородяване на селата в Община Свищов;
• интеграция на хора в неравностойно положение;
• места за отдих, спорт и развлечения;
• образование, култура и туризъм;
• рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари;
• защита и възпроизводство на околната среда.

Целеви групи:

• жителите на населени места в община Свищов

Бюджет на процедурата:

• 50 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране: 

• 70%
• собственият и партньорски принос трябва да е най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов

Продължителност на проекта:

• до 4 месеца, между 01.05.2018 г. и 31.10.2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Документите за кандидатстване се подават в един оригинален екземпляр – на хартиен и на електронен носител в Центъра за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” 2, Община Свищов.

Допълнителна информация:

Наличието на партньор/и, не е задължително, но ще се счита за предимство.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.