Menu

Транснационални партньорстваУправляващият орган на ОПРЧР публикува насоки за кандидатстване с проекти по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“. Допустимо е сътрудничеството с партньори от всички държави-членки на ЕС.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г., 17:30 ч. българско време

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Допустими български кандидати и партньори:

• По Инвестиционен приоритет 1: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Министерство на правосъдието; Държавно предприятие „Фонд затворно дело”; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации.

• По Инвестиционен приоритет 2: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации.

• По Инвестиционен приоритет 3: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; социални партньори.

• По Инвестиционен приоритет 4: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Министерство на икономиката и енергетиката, самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за развитие на предприемачеството; общини и райони на общини; социални партньори; неправителствени организации.

• По Инвестиционен приоритет 5: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; социални партньори; неправителствени организации.

• По Инвестиционен приоритет 6: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопазването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; социални партньори; неправителствени организации.

• По Инвестиционен приоритет 7: Министерство на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически услуги; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации, социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията.

• По Инвестиционен приоритет 8: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за социално подпомагане; Агенция за хората с увреждания; Държавна агенция за закрила на детето; Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията.

• По Инвестиционен приоритет 9: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за социално подпомагане; Агенция за хората с увреждания; Държавна агенция за закрила на детето; Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията.

• По Инвестиционен приоритет 10: Министерство на труда и социалната политика; Агенция за социално подпомагане; Агенция за хората с увреждания; социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; образователни и обучителни организации и институции; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.

• По Инвестиционен приоритет 11: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Фонд „Условия на труд”, Фонд „Социална закрила”; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавната агенция за закрила на детето; Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; Министерството на младежта и спорта; Комисия за защита от дискриминация; Национален осигурителен институт; Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез Администрацията на Министерски съвет; Секретариатът на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания чрез МТСП; обучителни организации на държавната администрация, общини и райони на общини.

Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС

Допустими чуждестранни партньори:

• Чуждестранните партньори трябва да бъдат регистрирани в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС http://ec.europa.eu/esf/transnationality/
• Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта.
• Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение по настоящата процедура;
• Кандидатът и всички партньори по проекта са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество.

Допустими дейности:

1. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни. (задължителна)
2. Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. (задължителна)
Иновациите да бъдат:
- Ориентирани към процеси - разработване на нови методи и/ или подходи; или
- Ориентирани към цели - работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива; или
- Ориентирани към съдържание - нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение.
Иновациите да са основани на:
- Изцяло нови подходи; или
- Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст; или
- Нови комбинации от съществуващи подходи.
3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи. (задължителна)
4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни). (задължителна)
5. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
6. Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

Целеви групи:

• Изборът на целеви групи трябва да съответства на избраните инвестиционни приоритети в проектното предложение.

Бюджет на процедурата:

• 4 389 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 200 000 лева

• минимални преки разходи - 45 454,55 лева
• максимални преки разходи - 181 818,18 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения
• Разходи за командировки
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи за материални активи
• Разходи за нематериални активи
• Разходи за външни услуги
• Непреки разходи - 10% от преките допустими разходи

Продължителност на проекта:

• Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 31.12.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Задължително е всеки кандидат/партньор по настоящата процедура да се регистрира в платформата на ЕСФ за транснационално сътрудничество https://ec.europa.eu/esf/transnationality/

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org