Menu

youthМинистерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на проекти по Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ от Националната програма за младежта.

Краен срок за кандидатстване:

9.03.2018 г.

Основна цел на програмата:

• Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.
• Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.
• Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.
• Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

Допустими кандидати:

• неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза

През 2018 г. всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по програмите, администрирани от Министерството на младежта и спорта в сферата на младежта – Национална програма за младежта (2016-2020) и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година.

Допустими партньори:

• юридически лица с нестопанска цел,
• органи на държавното управление и местната власт и техните структурни звена

Тематични области:

1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
2. Развитие и признаване на младежката работа
4. Активизиране на младите хора в малките населени места
5. Младежко предприемачество

Допустими дейности:

Тематична област 1
• Популяризиране на възможностите за полагане на доброволен труд в страната;
• Прилагане на формите на неформалното образование за придобиване знания, умения и опит на младите хора в сферата на доброволчеството;
• Разработване и осъществяване на атрактивни дейности по темата, инициирани и реализирани от младите доброволци.

Тематична област 2
• Разработване на стандарти за младежка работа на базата на европейски практики, адаптиране на добрите практики за младежка работа на национално ниво;
• Повишаване информираността на младите хора за възможностите им активно да участват в процеса на вземане на решения, свързани със задоволяване на конкретни младежки потребности, както и възможността да подобряват живота на местната младежка общност;
• Повишаване на капацитета на младежките работници;
• Насърчаване използването и прилагането на подходящи подходи и методи в младежката работа.

Тематична област 4
• Овластяване на младите хора в малките населени места;
• Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места;
• Разработване и прилагане на обучителни програми за млади хора в малките населени места за придобиване на личностни умения и компетенции в съответствие с техните потребности и интереси, както и с цел повишаване на тяхната пригодност за заетост;
• Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора от малките населени места в процеса на вземане на решения на местно ниво;
• Провеждане на инициативи и кампании за повишаване на чувствителността и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми.

Тематична област 5
• Обучения за придобиване на ключови компетентности за младежко предприемачество;
• Форуми за добри практики – срещи на млади хора с успели млади предприемачи;
• Насърчаване на предприемаческото мислене сред младите хора.

Целеви групи:

• млади хора между 15 и 29 години.

Бюджет на програмата:

• 400 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 5 000 лева
• максимум - 30 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Непреки разходи - до 10% от допустимите преки разходи по проекта
• Разходи за възнаграждения
• Непреки разходи, различни от възнаграждения и командировъчни на екипа - до 2% от общата стойност на непреките разходи
• Информация и публичност - до 1% от общата стойност на преките разходи
• Командировъчни (нощувки до 60 лв., дневни 10 или 20 лв.)
• Кафе-паузи - до 2 лв. на човек

Продължителност на проекта:

• между 3 и 6 месеца, като проектните дейности могат да се реализират в периода 01 септември 2018 г. – 31 май 2019 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектите се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, а също така по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75.

Допълнителна информация:

Подадените проектни предложения ще бъдат разгледани и оценени в срок до 15 август 2018 година.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org