Menu

България МакедонияОбявена е втората покана за набиране на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г., до 17.00 часа българско време

Основна цел на програмата:

• засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите

Допустими територии:

• за България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
• за Макудония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Допустими кандидати:

• Клонове на организации, чиито централи имат седалище извън допустимия регион не могат да кандидатстват. Това условие не се отнася за държавни структури.
• Водещата организация трябва да е регистрирана в избираемия регион поне 12 месеца преди крайния срок за кандидатстване. Това условие не се отнася за партньорите.
• Всеки проект трябва да включва поне по един партньор от всяка страна.
• В един проект могат да участват максимум 5 партньора от двете страни, вкл. и водещият.
• Една организация може да участва като водещ партньор само в едно проектно предложение и най-много в 2 проекта като партньор (вкл. и водещ).

За Приоритетна ос 1:
• Местни и регионални власти и техните структури
• Регионални структури на централните държавни органи (включително администрацията на защитените територии и тези, които се занимават с аварийни ситуации и защита на природата/ околната среда)
• Регионални и секторни агенции за развитие, неправителствени организации
• Институции за научни изследвания, образование и обучение
• Социални институции
• Всяко сдружение на гореизброените

За Приоритетна ос 2:
• Местни и регионални власти и техните структури
• Регионални структури на централните държавни органи (включително администрацията на защитените територии и тези, които се занимават с развитието на туризма)
• Агенции за регионално и секторно развитие
• Структури на гражданското общество/ неправителствени организации
• Регионални туристически асоциации/ НПО в областта на туризма
• Структури за подкрепа на бизнеса - търговски палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери и други
• Институции/ центрове за образование и обучение
• Културни институти (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища и др.);
• Еврорегиони
• Всяко сдружение на гореизброените

За Приоритетна ос 3:
• Местни и регионални власти и техните структури
• Регионални структури на централни държавни органи (включително регионални офиси на Агенция по заетостта; структури, занимаващи се с икономическо развитие и други)
• Структури за подкрепа на бизнеса - търговски палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери и други
• Агенции за регионално и секторно развитие, неправителствени организации
• Институции/ центрове за научни изследвания, образование и обучение
• Еврорегиони
• Всяко сдружение на гореизброените

Приоритетни оси:

• Приоритетна ос 1. Околна среда
- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
• Приоритетна ос 2. Туризъм
- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
• Приоритетна ос 3. Конкурентоспособност
- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Допустими дейности:

- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
• Съвместни екологични инициативи и инвестиции в малка инфраструктура, оборудване и технологии за контрол/ мониторинг на замърсяването на въздуха, водите и почвите и рехабилитация на реки, замърсени земи, кафяви полета и др.;
• Малки инвестиции в рециклиране, събиране на отпадъци, разделяне на отпадъците, възстановяване на пунктове за отпадъци и подобряване на обществената хигиена;
• Инвестиции в дребномащабна инфратруктура за подобряване управлението на Натура 2000 и защитени природни обекти;
• Малки инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в обществената инфраструктура;
• Съвместни инициативи за опазване и възстановяване на екосистемите и застрашени/защитени видове;
• Съвместни координирани действия за възстановяване на естествените процеси и характеристики на
речните местообитания;
• Дейности за контрол/ мониторинг на замърсяването на въздуха, като по-чисти инсталации за битово горене, технологии за намаляване на преминаването на горивото;
• Съвместни инициативи, мрежи и партньорства за насърчаване на опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси сред местното население, включително младите хора, маргинализираните общности и други уязвими групи;
• Съвместни подходи, проучвания, планове и общи бази данни, насочени към опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
• Разработване и изпълнение на планове за управление на защитените територии, съществуващи и потенциални територии по Натура 2000;
• Сътрудничество, обмяна на опит и знания между институциите в областта на опазването на природата и предотвратяването на замърсяването;
• Сътрудничество между държавните органи и НПО в областта на безопасното и устойчиво нисковъглеродно икономическо производство извън границите;
• Инициативи за повишаване на осведомеността и обучение на всички нива (отделни лица, организации, предприятия, публична администрация, училища) по въпроси, свързани с опазването на околната среда и природата, намаляване и рециклиране на отпадъци и др.;
• Инициативи за повишаване на осведомеността, свързани с възможностите за включване на качеството на въздуха в селското стопанство (например в животновъдството, обработката на тор, използването на тор, изгарянето на биомаса и селскостопански отпадъци).

- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие
• Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за консолидация на речните корита, реконструкция или изграждане на диги, предотвратяване на свлачища, изграждане на хидротехнически съоръжения (преливници) за предотвратяване на наводнения и др.;
• Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на риска и реагиране на природни и екологични опасности и последствията от изменението на климата, като например:
- доставка на специализирано противопожарно оборудване,
- доставка на специализирано оборудване за контрол на наводненията, за търсене и спасителни операции
• Подкрепа за малки интервенции/ инвестиции за възстановяване на наводнени равнини и
влажни зони, залесяване, пренасочване, саниране на речните брегове; изграждане на защита от наводнения (диги, канали и др.); отстраняване на речните утайки; залесяване на непостоянни или уязвими земи; орязване за аварийни ситуации; и т.н.
• Съвместни подходи за популяризиране на осведомеността, адаптирането и смекчаването на рисковете
(напр. картографиране на риска от инциденти, оценка на риска и методи за оценка, съвместни бази данни, съвместни планове и методологии, съвместна оценка на риска, стратегии; системи за ранно предупреждение и управление на бедствия);
• Изготвяне на техническа документация, проучвания за осъществимост и подробни проекти за
укрепване на речните корита, за изграждане на диги или предотвратяване на свлачища;
• Съвместни дейности за подобряване на сътрудничеството и капацитета за управление на бедствия;
• Съвместни инициативи за качество и управление на водите;
• Обмен на опит и добри практики (учебни посещения, кръгли маси, конференции, обучения) за публичните органи и други заинтересовани целеви групи за управление на екологични извънредни ситуации;
• Кампании за повишаване на осведомеността в областта на предотвратяването и управлението на риска за всички групи от населението (включително младежи и маргинализирани групи), отрицателните
последиците от изменението на климата и възможните мерки за смекчаване;
• Провеждане на съвместни теоретико-тактически практики и обучения в областта на управлението на извънредни ситуации за местното население (със специален акцент върху младите хора);
• Специфични действия в областта на образованието, обмена на информация, обучението на местните власти, населението и т.н.

- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
• Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно значение,
включително опазването и съхранението на материално и нематериално природно, историческо и
културно наследство;
• Подобряване на достъпността до природни, културни и исторически туристически обекти чрез
рехабилитация на пътища за достъп, изграждане на нови и/или реконструкция или модернизация на
съществуващите велосипедни маршрути и пешеходни пътеки (включително разработване на общ стандарт за пътни знаци и информационни табели, както и общи екскурзоводи и т.н.);
• Изграждане на нови и/или рехабилитация и модернизиране на туристически атракции, информационни центрове, павилиони за насочване на потенциални посетители и др.
• Обновяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и др.), свързани с туристически обекти;
• Разработване на съоръжения за достъп до или в туристическите обекти за хора с увреждания

- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона
• Разработване и внедряване на общи тематични маршрути и тематични туристически клъстери
(които се основават на уникалното природно и културно наследство на региона);
• Разработване на нови/ алтернативни/ устойчиви туристически продукти и услуги;
• Съвместни действия, инструменти и инициативи за популяризиране на трансграничните туристически продукти (например съвместно участие в търговски панаири, изложения и други промоционални прояви,
съвместни рекламни кампании и др.);
• Съвместно разработване и изпълнение на планове за развитие на туристически дейности, нови
туристически дестинации и опит;
• Съвместни инициативи за подобряване на качеството на услугите в туризма (обмен на опит и
добри практики, обучения, учебни пътувания и др.);
• Подкрепа за стартиращи инициативи за използване на местните активи за създаване на нови туристически продукти и услуги (включително за жени и маргинализирани групи);
• Развитие на трансгранични транспортни схеми до туристически обекти;

- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм
• Създаване/ развитие/ укрепване на съвместни мрежи за обмен на добри практики в управлението на устойчивия туризъм;
• Разработване/ прилагане на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане на капацитет,
събития за валоризация на културното и природното наследство чрез възстановяването му и насърчаване за устойчиви икономически приложения;
• Организиране на съвместни културни мероприятия за популяризиране на културната идентичност на региона в областта на музиката, театъра, изкуството и др.;
• Създаване на мрежи за решаване на младежки инициативи в граничния район, вкл. участие на деца и младежи в инициативи в областта на културната, социалната, науката и физически дейности (музика, философия, спорт, регионално проучване);
• Кампании за повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, предприятия, обществени администрации, училища, университети) по въпроси, свързани с устойчивото използване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на региона;

- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона
• Подкрепа за съвместни инициативи за стартиране и самостоятелна заетост (особено за млади хора и жени);
• Подкрепа за създаване на социални предприятия и социално предприемачество;
• Съвместни подходи за насърчаване, развитие и прилагане на иновации в предприятията;
• Обмен на опит в иновационните инструменти и продукти, и съвместни действия за стимулиране
растежа на иновативните индустрии с по-висока добавена стойност (например био-земеделие, технологии опазващи околната среда, ИКТ, енергоспестяване, фармацевтични, електронни и т.н.);
• Подкрепа за развитието на трансгранични бизнес клъстери;
• Насърчаване и осъществяване на съвместни обучения за развитие на бизнеса, сътрудничество,
обмен на опит и схеми за изграждане на капацитет;
• Съвместни инициативи за насърчаване на износа; организиране и участие в трансгранични панаири,
изложби, търговски мисии; съвместно участие в панаири в трети държави;
• Обмен на опит и добри практики за насърчаване на икономическото развитие на региона и за насърчаване на инвестициите;
• Сътрудничество между бизнеса, научните изследвания и развитие и образованието/ обучителните
институции в областта на трансфера на технологии, иновационни подходи/ инструменти и
насърчаване на икономика, основана на знанието;
• Създаване на мрежи за повишаване на потенциала за заетост на младите хора, жените и мъжете,
уязвимите/ маргинализирани групи

Бюджет на процедурата:

• 6 917 631,00 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

- Специфична цел 1.1.
• минимум - 50 000 евро за меки мерки
• максимум - 120 000 евро за меки мерки
• минимум - 100 000 евро за инвестиционен проект
• максимум - 400 000 евро за инвестиционен проект

- Специфична цел 1.2.
• минимум - 50 000 евро за меки мерки
• максимум - 120 000 евро за меки мерки
• минимум - 100 000 евро за инвестиционен проект
• максимум - 400 000 евро за инвестиционен проект

- Специфична цел 2.1.
• минимум - 100 000 евро за инвестиционен проект
• максимум - 500 000 евро за инвестиционен проект

- Специфична цел 2.2.
• минимум - 50 000 евро за меки мерки
• максимум - 120 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 2.3
• минимум - 50 000 евро за меки мерки
• максимум - 120 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 3.1.
• минимум - 50 000 евро за меки мерки
• максимум - 120 000 евро за меки мерки

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за персонал - 15% от директните разходи за меки мерки и 10% от директните разходи за инвестиционни проекти;
• Офисни и административни разходи - 15% от разходите за персонал
• Разходи за пътувания и настаняване (само за екипа на проекта) - за работни срещи, обучения, семинари, конференции и др. (0,21 евро/км за лични коли и транспорт на организацията, 1,5 евро/км за наем на превозно средство, дневните в страната и в чужбина - 20 евро в допустимия регион и 35 евро извън него, до 50 евро за нощувки в България и Македония, до 130 евро за нощувки в трети страни)
• Външна експертиза и услуги - наем зала (до 200 евро на ден), наем оборудване (до 150 евро на ден), кафе паузи (до 5 евро на човек), обяд (до 15 евро на човек), вечеря (до 15 евро на човек), консумативи и материали за събития, наем на транспортни средства за събития (до 1,5 евро/км), информационни материали, ръководства, рекламни материали, медийни публикации, разработване на уеб сайтове, платформи, проучвания, разрешителни, сертификати, преводачи, лектори, обучители и др.
• Оборудване и строителни дейности - минимум 50% от общите допустими разходи за инвестиционни проекти и до 50% за проекти с меки мерки
• Подготовка на проект - до 3000 евро

Продължителност на проекта:

• от 12 до 24 месеца за инвестиционни проекти
• от 8 до 15 месеца за меки мерки

Начин на кандидатстване:

• Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org