Menu

Small projects Plovdiv 2018Фондация „Пловдив 2019” обявява покана за набиране на проекти, насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, като цели да стимулира тяхното участие и принос в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.

Краен срок за кандидатстване:

6 април 2018 г., до 17.00 часа

Основна цел на процедурата:

• да подпомогне осъществяването на малки проекти, стимулиране на общностното участие, разширяване на публиките и развиване на културни дейности по квартали и алтернативни пространства в град Пловдив.

Допустими кандидати:

• Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
• Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
• Юридически лица, създадени със закон или с акт на изпълнителната власт;
• Кооперации по Закона за кооперациите;
• Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Приоритетни области:

Приоритет на отворената покана са разнообразни инициативи и акции, както и специално съдържание по основни клъстери и проекти от програмата на Европейската столица на културата като:
• Кирилизация – популяризиране на уникални български приноси към разнообразието на европейската култура;
• Махала – работа с ромската общност по кварталите на град Пловдив;
• Река Марица и о. Адата – намеси в градско пространство и проекти с екологична насоченост.

Допустими дейности:

• Изложби
• Театрални представления
• Концерти
• Танцови спектакли
• Артистични намеси в публично пространство, които включват инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции
• Акции и пърформанси на открито – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства
• Международни партньорства – Балкани и Европа.
• Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни социални групи и сфери в креативния сектор
• Общностни акции за подобряване на диалога между различни социални, възрастови и етнически групи и подобряване на градската среда
• Проекти за включване на хора в неравностойно положение
• Градско градинарство, био и еко строителство

Бюджет на процедурата:

• 400 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 10 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 70% от общия бюджет
• собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов

Допустими разходи:

• продукция (материали и консумативи)
• хонорари на пряко заети в проектните дейности
• наем на техника
• транспорт
• командировки

Продължителност на проекта:

• септември 2018 г. – декември 2019 г.

Начин на кандидатстване:

• само по електронен път, на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент.
Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org