Menu

Balgariya Sarbiya 2Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия обявяват прием по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейски съюз.

Краен срок за кандидатстване:

23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET)

Основна цел на процедурата:

• да повиши капацитета на местните и регионални власти за разработване и изпълнение на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион на Програмата.

Допустими територии:

• за България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, София, София – град, Перник и Кюстендил;
• за Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Допустими кандидати:

• Клонове на организации не могат да кандидатстват.
• Водещата организация трябва да е регистрирана в избираемия регион поне 12 месеца преди крайния срок за кандидатстване. Това условие не се отнася за партньорите.
• Всеки проект трябва да включва поне по един партньор от всяка страна.
• В един проект могат да участват максимум 5 партньора от двете страни, вкл. и водещият.
• Една организация може да участва като водещ партньор само в едно проектно предложение и най-много в 3 проекта като партньор (вкл. и водещ).

За Специфична цел 1.1.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Агенции за регионално и секторно развитие;
• Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации;
• Обществени културни институти (музеи, библиотекr, читалища и др.);
• неправителствени организации;
• Регионални туристически асоциации.

За Специфична цел 1.2.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Агенции за регионално и секторно развитие;
• Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации;
• Обществени културни институти (музеи, библиотекr, читалища и др.);
• неправителствени организации;
• Регионални туристически асоциации.
• Структури за подкрепа на бизнеса - търговси палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери;
• Образователни/обучителни центрове.

За Специфична цел 1.3.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Регионални туристически асоциации;
• Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО);
• Структури за подкрепа на бизнеса;
• Образователни/обучителни центрове;
• Културни институти (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища и др.);
• Местни инициативни групи (МИГ), създадени и подкрепени по мярка „Лидер“ в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за България и в рамките на IPARD за Сърбия.

За Специфична цел 2.1.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Местни и национални образователни институции;
• Доставчици на учебни услуги;
• Институции за професионално обучение;
• Университети, научни институти;
• Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО);
• Структури за подкрепа на бизнеса;
• Културни институти, местни читалища.

За Специфична цел 2.2.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Младежки организации/Неправителствени организации;
• Местни и национални образователни институции;
• Доставчици на учебни услуги;
• Университети, научни институти;
• Структури на гражданското общество (асоциации/фондации);
• Структури за подкрепа на бизнеса;
• Културни институти, местни читалища.

За Специфична цел 3.1.
• Подходящи местни и регионални структури, които се занимават с извънредни ситуации;
• Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации;
• Агенции за регионално и секторно развитие.

За Специфична цел 3.2.
• Всички нива на регионални/местни власти;
• Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации в сферата на тяхната компетентност;
• Агенции за регионално и секторно развитие;
• Администрация на защитени територии;
• Изследователски и академични институти;
• Екологични НПО;
• Местни инициативни групи (МИГ), създадени и подкрепени по мярка „Лидер“ в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за България и в рамките на IPARD за Сърбия.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Допустими дейности:

• Допустими са дейности извън трансграничния регион до 20% от бюджета на програмно ниво

- Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност
• Опазване на природното и културно наследство като: възстановяване и поддържане на обекти с историческо и културно значение; опазване и съхранение както на материалното, така и на нематериалното природно, историческо и културно наследство и т.н.
• Разработване на дребномащабна инфраструктура за подпомагане на туристически атракции и допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура; насърчаване на посещенията на туристическите атракции, включително рехабилитация на пътища за достъп; ъпгрейд на обществени услуги, свързани с обекти за природен, културен и исторически туризъм; малки туристически гранични пропускателни пунктове и свързаните с тях съоръжения; Разработване/обновяване на ИКТ съоръжения, детски площадки; спортни и развлекателни съоръжения; озеленяване; подписване и осветление; други помощни съоръжения, обслужващи туристическа атракция и посетители и др.
• Разработване на схеми за съвместен достъп до транспорт и приключенски маршрути (напр. трансграничен обществен транспорт до туристически обекти, туристически маршрути и пътеки за здраве, катерене, езда на коне и велосипедни маршрути, и др.).
• Развитие на туристическа атракция, достъпна за хора с увреждания (напр. насърчаване на модифицирането на точки за достъп, тоалетни, стълби, транспортни средства, груби пътеки и др.).
• Разработване на съоръжения за достъп до информация като информационни центрове и/или павилиони, които да насочват потенциалните посетители; съвместни ГИС платформи; съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др.
• Подкрепа за дейности за осведомяване на обществеността (информационни кампании), популяризиране на региона като туристическа дестинация.

- Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт
• Разработване на съвместни трансгранични туристически дестинации (напр. Стратегии за развитие и планове за действие, основаващи се на иновативни концепции, продукти и услуги, провеждане на съвместни проучвания за търсенето на нови туристически дестинации в туризма, приемане на съвместни планове за управление на посетителите, културни ресурси, планове за управление на риска за местата за културно и природно наследство, изложени на изменението на климата, разработване на съвместни програми за мониторинг за измерване на тенденциите и въздействията и улесняване на адаптивното управление на природното, културно и историческото наследство в региона и т.н.
• Развитие на устойчиви трансгранични туристически продукти и услуги (например изследователски дейности за идентифициране на туристически продукти с потенциал за трансгранично брандиране, разработване на нови и иновативни туристически продукти и услуги, развитие на местна марка/и на базата на природно, историческо и културно наследство на граничния регион, създаване на мрежи/клъстери/структури за управление на съвместни туристически продукти, създаване на мрежи за знания за туристически иновации в граничния район и т.н.).
• Съвместен маркетинг и популяризиране на трансграничните туристически дестинации и продукти (напр. Общ анализ на възприемането на пазара с цел да се оцени разбирането на клиентите за граничния регион като постоянна туристическа дестинация, прилагане на най-добрите практики в насърчаването на туризма, подготовка и разпространение на информация рекламни материали, проучване на въздействието на реализираните маркетингови и рекламни дейности, организиране на туристически изложения и панаири, визуализация на местни туристически продукти/марки/дестинации, включително 3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, платформи и други иновативни инструменти, създаване на многоезични онлайн туристически платформи и т.н.).

- Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа
• Подкрепа за дейности за информиране на обществеността и информационни услуги (напр. Кампании за повишаване на осведомеността относно ценностите на трансграничното културно, историческо и природно наследство, включително съвместни събития сред младите хора, разпространяване на информация за туристите в граничния регион; пътуващи форуми за насърчаване на ефективна двупосочна комуникация; участие и ангажиране на местните туристически предприятия за признаване и решаване на общи проблеми; организиране на различни събития като конференции, форуми, семинари, платформи и срещи за създаване на мрежи, с цел подобряване на признаването и доверието между съществуващите партньори и да гарантират политическия ангажимент на всички нива и т.н.).
• Дейности за изграждане на капацитет, насочени към местната общност и бизнеса (напр. Услуги за обучение и консултантски услуги за туристически предприятия/учреждения за подобряване на уменията и представянето, организиране на онлайн форуми за обмен на добри практики в устойчивото управление на туризма, подкрепа на сътрудничеството между публични и частни институции области на компетентност и т.н.).
• Организиране на съвместни мероприятия за насърчаване на трансграничното природно и културно наследство (напр. Популяризиране и култивиране на общите традиции на граничните райони, подкрепа за дейности в областта на мултикултурализма, културен обмен и установяване на връзки в областта на творческата индустрия за повишаване на културното разнообразие, организиране на фестивали, изложби, представления и др.).

- Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество
• Развитие на малка инфраструктура, свързана с младежта, както и учебни и информационни съоръжения (напр. Строителство/реконструкция/рехабилитация/обновяване на свързаната с образованието на младежта и развлеченията инфраструктура и съоръжения - например: лекционни съоръжения, библиотеки, инвестиции за осигуряване на физическа достъпност на инфраструктурата, свързаната с образованието и съоръжения за отдих, инвестиции в разработването и модернизирането на инфраструктурата на ИКТ и т.н.).
• Разработване на инфраструктура за дребно предприемачество (бизнес инкубатори, съвместно работно пространство, стартиращи заводи и „стартиращ гараж“, осигуряване/споделяне на оборудване и др.).
• Подкрепа за схеми и инициативи за младежко предприемачество (например инициативи за насърчаване на обучението в подкрепа на иновациите, творчеството и предприемачеството на младите хора, мини-студентски кампании, училищни предприемачи/бизнес дейности и събития, симулационни игри - услуги за ориентиране и консултиране като центрове за обслужване на едно гише и центрове за младежки предприятия, обучение на работното място и семинари, подкрепа на наставници и бизнес коучинг, онлайн портали и уеб сайтове и т.н., подкрепа за съвместни пазарни инициативи и работа в мрежа, включително рекламни и маркетингови кампании за млади предприемачи, насърчаване на разработването на съвместни инициативи за научни изследвания и иновации и др.).
• Развитие на предприемаческите компетенции във формалната образователна система (напр. Подпомагане на проекти за насърчаване на предприемачески умения, знания и нагласи на учениците в началните и средните училища, насърчаване на предприемачески дейности като: развитие и функциониране на студентски фирми, участие в състезания на студентски фирми в панаири, на регионални и студентски компании, разработване и внедряване на специфични програми за обучение на учители по различни предмети в областта на предприемаческото обучение.

- Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи
• Подкрепа за инициативи за създаване на мрежи за младежта като насърчаване на участието на младите хора в представителната демокрация и гражданското общество; трансгранични инициативи, насочени към борба с бедността сред младите хора и социалното изключване; общностни инициативи за подкрепа и признаване на стойността на младежкото доброволчество; подкрепа на младежкия капацитет и възможностите за творчески и младежки достъп до култура; трансгранични инициативи за насърчаване на здравето и благополучието на младите хора и др.
• Подкрепа за дейности за осведомяване на обществеността (напр. Кампании за повишаване на осведомеността за общи проблеми и предизвикателства за младежите и децата със специални нужди, организиране на различни събития като конференции, форуми, семинари, платформи и срещи за създаване на мрежи, с цел подобряване на признаването и доверието на партньори и гарантиране политическия ангажимент на всички нива и т.н.).

- Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска
• Създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия (напр. Проучвания на действително прилаганите процедури, политики и мерки за защита от бедствия, превенция и предотвратяване, създаване на пространствена база данни за оценка на риска от бедствия, съдържащи наземни, метеорологични и социологически характеристики; изготвяне на съвместни планове и процедури за ликвидиране на извънредни ситуации и натрупване на силите при бедствия в отговор на инциденти и извънредни ситуации, разработване на съвместни протоколи и канали за комуникация за предотвратяване и управление на природни и причинени от човека бедствия.
• изграждане на капацитет, свързан с устойчивостта при бедствия (например провеждане на съвместни теоретико-тактически упражнения и обучения в областта на управлението на извънредни ситуации, обучение в използването на ИКТ технологии за управление на риска, обмен на опит и добри практики като учебни посещения, кръгли маси, конференции (доброволци) за устойчивост при бедствия, мерки, свързани с комуникацията на риска и повишаване на осведомеността на населението, придружени със специфични образователни действия, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население; дейности в рамките на речните басейни, насърчаващи природния подход за управление на риска от наводнения и т.н.).
• Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивост при бедствия (напр. Съвременни ИКТ решения за пожар и превенция при пожар, доставка на специализирано противопожарно оборудване, доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения и интервенции за търсене и спасяване, доставка на система за въздушно наблюдение на повърхността и предаване на данни в реално време и т.н.);
• Подкрепа за дребномащабни интервенции (напр. Зелена инфраструктура за задържане на естествени води: възстановяване на наводнени равнини и влажни зони, залесяване, пренасочване, саниране на речни брегове, изграждане на защита от наводнения като диги и канали, залесяване на непостоянни уязвими земи, резници за извънредни ситуации и др.).

- Специфична цел 3.2. Опазване на природата
• Съвместни инициативи за сътрудничество, насочени към ефективното управление на обектите от Натура 2000 и други защитени територии (напр. Разработване и внедряване на съвместни планове за управление/ съгласувани конкретни дейности по опазване на защитените зони въз основа на иновативни концепции, обмен на опит и изграждане на капацитет за управлението на посетителите на защитени територии/Натура 2000 и мерките за развитие на туризма, координирано планиране на управлението, изпълнение и оценка, обществена осведоменост относно териториите от Натура 2000 и защитените територии, например с помощта на Националните екологични и селски мрежи или Европейската мрежа за развитие на селските райони; и т.н.)
• Съвместни инициативи за опазване и подобряване на биологичното разнообразие, опазването на природата и зелената инфраструктура (напр. Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на екологичните ресурси, възстановителни дейности, насочени към постигане на благоприятен природозащитен статус на видовете и природните местообитания, в областта на защитените територии, образованието и повишаването на осведомеността, както и мерки за изграждане на капацитет в областта на опазването и възстановяването на екосистемите, които трябва да са насочени предимно към младите хора в региона на ТГС, въвеждането на практики с ниски въглеродни емисии, споделяни за адаптиране на изменението на климата и т.н. .)
• Опазване и подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата (напр. Разработване на нови инструменти за управление и концепции за „учебния регион“ за многофункционално използване на земята и почвата и взаимовръзки с регионалното развитие, инициативи за сътрудничество и развитие на политическите мрежи в сфера на хоризонтална и вертикална интеграция на качеството на въздуха създаване на инструменти за „въглеродна устойчивост“ за интегрирани политики за териториално развитие, планове за устойчива градска мобилност, стратегии и процеси за създаване на местни/регионални територии с ниски въглеродни емисии и региони, включително области със специални нужди, малки инвестиции в инфраструктурата, осигуряване на съвременни доставки, както и повишаване на осведомеността и обучение относно нуждите от намаляване и рециклиране на отпадъците, управление на отпадъците и водите, повишаване на осведомеността относно опазването на почвата, действия за подобряване на качеството на въздуха, инициативи за сътрудничество и работа в мрежа за справяне с замърсяването на водите, включително „Дунавски замърсители“ косвено и непряко замърсяване на Черно море и т.н.).
• инициативи за изграждане и популяризиране на капацитет (напр. Предоставяне на обучение на местните и регионалните власти в областта на околната среда като управление на отпадъците или защитените територии; създаване на бюра за помощ с мобилни експертни групи, подпомагащи регионите и градовете да решават екологичните проблеми; мрежи за обмен на добри практики, създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси, повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, предприятия, публична администрация, училища) по въпроси, свързани с опазването на околната среда и природата, включително маргинализирани общности и други уязвими групи).

Бюджет на процедурата:

• 12 121 602 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

- Специфична цел 1.1.
• минимум - 300 000 евро за инвестиционен проект
• максимум - 600 000 евро за инвестиционен проект

- Специфична цел 1.2.
• минимум - 100 000 евро за меки мерки
• максимум - 200 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 1.3.
• минимум - 75 000 евро за меки мерки
• максимум - 150 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 2.1.
• минимум - 300 000 евро за инвестиционен проект и 100 000 евро за меки мерки
• максимум - 600 000 евро за инвестиционен проект и 200 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 2.2.
• минимум - 75 000 евро за меки мерки
• максимум - 150 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 3.1.
• минимум - 300 000 евро за инвестиционен проект и 100 000 евро за меки мерки
• максимум - 600 000 евро за инвестиционен проект и 200 000 евро за меки мерки

- Специфична цел 3.2.
• минимум - 300 000 евро за инвестиционен проект и 100 000 евро за меки мерки
• максимум - 600 000 евро за инвестиционен проект и 200 000 евро за меки мерки

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% от които 85% европейско финансиране и 15% национално съфинансиране

Допустими разходи:

• Разходи за персонал - до 20% от директните разходи за меки мерки и до 10% от директните разходи за инвестиционни проекти;
• Офисни и административни разходи - 15% от разходите за персонал
• Разходи за пътувания и настаняване (само за екипа на проекта) - за работни срещи, обучения, семинари, конференции и др. (0,21 евро/км за лични коли и транспорт на организацията, 1,5 евро/км за наем на превозно средство, дневните в страната и в чужбина - съгласно националното законодателство, до 80 евро за нощувки в България и Сърбия, до 130 евро за нощувки в трети страни)
• Външна експертиза и услуги - наем зала, наем оборудване, кафе паузи + обяд + вечеря (до 35 евро/ден на човек), консумативи и материали за събития, наем на транспортни средства за събития (до 1,5 евро/км), информационни материали, ръководства, рекламни материали, медийни публикации, разработване на уеб сайтове, платформи, проучвания, разрешителни, сертификати, преводачи, лектори, обучители и др.
• Оборудване и строителни дейности - минимум 50% от общите допустими разходи
• Подготовка на проект - до 3000 евро

Продължителност на проекта:

• от 12 до 24 месеца за инвестиционни проекти
• от 8 до 15 месеца за меки мерки

Начин на кандидатстване:

• онлайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org