Menu

градска средаСдружение „BG Бъди активен“, с финансовата помощ на The Coca-Cola Foundation обявяват прием на проекти по инициативата „Място - Доброволчество с въздействие”. В рамките на поканата 10 населени места ще имат възможност за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито чрез Placemaking*.

Краен срок за кандидатстване:

19 февруари 2018 г.

Основна цел на процедурата:

• промяна в градската среда на 10 населени места в България.

Допустими кандидати:

• Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
• Кооперации по Закона за кооперациите;
• Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Юридически лица регистрирани по Търговския закон;
• Учебни заведения (училища);
• Неформални младежки организации и общности.

Допустими дейности:

• експертност под формата на семинари, обучения, консултации и директна професионална подкрепа на терен, както и финансов ресурс, за да се улесни процеса на облагородяване на среда в съответния град.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум -
• максимум - 10 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• разходи за персонал
• разходи за експерти
• разходи за изпълнение на дейностите – транспортни, наем зала (ако е необходимо през първите етапи), разходи за комуникационни материали (постери и т.н.), разходи за доброволци, разходи за материали за работилници за социално ангажиране относно проекта.
• Подкрепа за материалното осъществяване на интервенцията на стойност до 7 000 лв. – разходите са за физически структури (градска мебел, фитнес уреди и т.н.), настилки, материали (например, голямо количество дървен или друг вид материал) и строителни консумативи (крепежни елементи, бои и т.н.), които ще бъдат закупени/осигурени от сдружение „БГ Бъди активен“;
• Подкрепа от експерти съобразно нуждите;
• Две тематични обучения;
• Дизайн на промоционални и комуникационни материали. Комуникация на резултатите от изграждането на „Вашето Място“ на национално ниво.

Продължителност на проекта:

• между март и декември 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Допълнителна информация:

*Placemaking e всеобхватен и практически подход за подобряване на заобикалящата ни среда. Той мотивира хората колективно да (пре)осмислят и (пре)създават публични пространства, като центъра на всяка една общност. Placemaking-ът е повече от просто изработката на по-добър дизайн на градската среда. Подходът насърчава използването на креативни намеси в пространството, обръща специално внимание на физическите, културни и социални дадености на територията и стимулира нейното развитие на база наличните потенциали.

Плащанията по бюджета се правят по схема – 80% първо авансово плащане и 20% финално (балансово) плащане след отчитане на дейностите по проекта.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org