Menu

erasmus plus logonewnew

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време).

Основна цел на процедурата:

• Цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна

Допустими кандидати:

• Публични местни, регионални или национални органи;
• Социални партньори (организации на работодателите и работниците);
• Изследователски институти;
• Европейски чадърни организации;
• Секторни съвети за умения или еквивалентни;
• Публични служби по заетостта;
• Младежки организации;
• Родителски асоциации;

Допустими дейности:

• Изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
• Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

Бюджет на процедурата:

• 6 милиона евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 200 000 ЕUR
• максимум - 500 000 EUR

Процент на безвъзмездно финансиране:

• максимум - 80%

Допустими разходи:

- Разходи за пътуване (за срещи, включително начални срещи, където е приложимо, за европейски конференции и т.н.), при условие, че те са в съответствие с обичайните практики на бенефициера по пътувания.
- Надбавки за издръжка (за срещи, включително срещи за начало, когато е приложимо, за европейски конференции и т.н.), при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната практика на бенефициера.
- Разходи за консумативи и консумативи, при условие че те могат да бъдат идентифицирани и причислени към действието.
- Разходи, свързани с външни одити, когато това се изисква в подкрепа на исканията за плащания.
- Комуникационни разходи (пощенски, факс, телефон, достъп до интернет, пощенски услуги и т.н.)
- Разходи за комунални услуги (наем, електричество и т.н.) на помещенията, в които се изпълнява проектът;
- Канцеларски материали;
- Фотокопия.

Продължителност на проекта:

• 24 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org