Menu

Европа за гражданитеОтворена е за кандидатстване програма „Европа за гражданите“, с цел да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата.

Краен срок за кандидатстване: 18.10.2017 г., не по-късно от 12:00 ч на обяд, брюкселско време

 Oсновна цел на процедурата:

• повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности, и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграж­ дане на мрежи (направление 1);
• насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите, на равнището на Съюза, чрез подобряване на разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза (направление 2).

Допустими кандидати:

• Платформи на общоевропейски организации (направление 2):
• Европейски мозъчни тръстове (направление 1 или 2):
• Организации на гражданското общество, работещи на европейско равнище (направление 2)
• Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ (направление 1);

Допустими дейности:

• стратегическа работна програма за период от три години, започваща през 2018 г .
• подробна годишна работна програма за период от 12 месеца, която започва през 2018 г.

Бюджет на процедурата:

• Общ размер - 6.8 млн. евро
• Направление 1 - 1.2 млн. евро
• Направление 2 - 5.8 млн. евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ (направление 1)
• максимум - 200 000 EUR

Организации на гражданското общество, работещи на европейско равнище (направление 2)
• максимум - 200 000 EUR

Европейски мозъчни тръстове (направление 1 или 2)
• максимум - 350 000 EUR

Платформи на общоевропейски организации (направление 2)
• максимум - 600 000

Процент на безвъзмездно финансиране:

• Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ (направление 1) - 70%
• Организации на гражданското общество, работещи на европейско равнище (направление 2) - 70%
• Европейски мозъчни тръстове (направление 1 или 2) - 70%
• Платформи на общоевропейски организации (направление 2) - 90%

Допустими разходи:

• разходи за персонал, работещ по трудов договор с кандидата;
• дневни и пътни (за срещи, включително и встъпителни срещи, европейски конференции и т.н.), при условие че тези разходи са в съответствие с обичайните практики на кандидата;
• разходи за амортизация на оборудването (ново или втора употреба);
• разходи за консумативи, при условие че те могат да бъдат идентифицирани и причислени към проекта;
• разходи, произтичащи от други договори, възложени от кандидата за целите на изпълнението на проекта, при условие че са изпълнени условията, посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;
• разходи, произтичащи пряко от изисквания, свързани с изпълнението на проекта (разпространение на информация, конкретна оценка на действието/проекта, преводи, възпроизвеждане и т.н.)
• разходи, свързани с гаранция за авансово плащане, при необходимост;
• разходи, свързани с външни одити, когато това се изисква в подкрепа на исканията за плащания;
• невъзстановим Данък върху добавената стойност за всички дейности, които не са дейности на публичните органи в държавите-членки;
• разходи, свързани с членовете на Европейския солидарен корпус, участващи в дейностите на бенефициента, обхванати от оперативната субсидия (като разходи за пътувания, настаняване, прехрана, застраховка и т.н.). Тези разходи ще бъдат допълнително подробно описани.

Продължителност на проекта:

• 2018 - 2020

Начин на кандидатстване:

• Онлайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org