Menu

Открий меС изпълнение на проекти по схемата BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме" по ОПРЧР 2014-2020 се очаква решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2017 г., до 17:30 ч. наобяд Брюкселско време

Основна цел на процедурата:

Да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, 
включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Допустими кандидати:

1. Неправителствени организации;
2. Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социално подпомагане
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Допустими партньори:

1. Общини и райони на общини;
2. Обучителни и образователни организации.

Допустими дейности:

• Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително дейности за информация и комуникация
1. Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чиито основен фокус е:
-  специализирана подкрепа, провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
- развиване на таланти и насърчаване на взаимопомощта;
- подкрепа за достъп до образование;
- работа с родителите на децата;
- професионално и личностно развитие;
- придобиване на умения за самостоятелен живот;
- включване на доброволци от общността в работата с децата;
- осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите и др.;
- мобилна работа;
- други дейности.
2. Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви действия, насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги.

Целеви групи:

• Деца и младежи до 29 г., включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства

Бюджет на процедурата:

• 4 000 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева.
• максимум - 150 000 лева.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за персонал
• Разходи за стипендии на лицата от целевата група
• Разходи за командировки
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи за закупуване на оборудване
• Разходи за нематериални активи
• Разходи за наем
• Разходи за обучения
- за обучения по ключова компетентност 2 с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.
- за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;
• Разходи за застраховки на придобитото оборудване
• Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде.
• Разходи за информация и комуникация - до 2% от общите допустими разходи по проекта.
• Непреки разходи - 10% от допустимите преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• Дейностите следва да приключат до 31.12.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Допълнителна информация:

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org