Menu

Support for film festivalsПрограмата за подпомагане на европейските сектори на културата и творчеството („Творческа Европа“) и нейната Подпрограма „МЕДИЯ“ обявяват конкурс за набиране на проектни предложения EACEA/17/2017 „Подкрепа за филмови фестивали“.

Краен срок за кандидатстване:

23.11.2017 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време
26.04.2018 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време

Основна цел на процедурата:

• подкрепа за привличане на публика като средство за стимулиране на интереса към европейските аудио-визуални произведения и подобряване на достъпа до тях, по-специално чрез популяризиране, организиране на събития, филмова грамотност и фестивали.

Допустими кандидати:

• европейски образувания (частни предприятия, организации с нестопанска цел, сдружения, благотворителни организации, фондации, общини/градски съвети и др.), установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „МЕДИА“, и притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от граждани на тези държави.
Актуализиран списък на държавите, които отговарят на условията, посочени в член 8 от Регламента и с които Комисията е започнала преговори, може да се намери на следния линк: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Приемат се само заявления, подадени от допустими субекти, организиращи аудио-визуални фестивали в държави, които участват в подпрограма „МЕДИА“.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

Приоритетни области:

• подкрепа на инициативи за представяне и популяризиране на многообразието от европейски аудио-визуални произведения;
• подкрепа за дейности, насочени към повишаване на познанията на публиката за европейските аудио-визуални произведения.

Бюджет на процедурата:

• 3.2 млн. евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 19 000 евро
• максимум - 75 000 евро

Продължителност на проекта:

• 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн, чрез попълване на формуляр

Допълнителна информация:

Под аудио-визуален фестивал се разбира събитие:
• в което са програмирани допустими филми (игрални, документални или анимационни), които се излъчват пред широка публика, включително неспециализирана аудитория и международни акредитирани специалисти в аудио-визуалната област и представители на пресата;
• което се провежда в определен период от време в предварително избран град;
• с ясно определени правила/процедура за подбор.
Не по-малко от 70 % от допустимото програмиране, представено на публиката по време на фестивала, ИЛИ не по-малко от 100 пълнометражни филма (или от 400 късометражни филма при фестивали за късометражни филми) трябва да произхождат от държави, участващи в подпрограма „МЕДИА“( виж раздел 6.1 на насоките) . В програмите на тези „държави от подпрограма „МЕДИА““:
· Не по-малко от 50 % от филмите трябва да са чуждестранни.
· Не по-малко от 15 такива държави трябва да бъдат представени.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org