Menu

Инициативи за обществено здравеФондът за двустранни отношения между България и държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) обявява покана за набиране на предложения по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“. Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и инициативи между български организации и организации в държавите-донори или международни организации чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и най-добри практики между тях в областта на здравеопазването.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2017 г., до 17,00 часа

Основна цел на процедурата:

• Подкрепа на дейности в областта на здравеопазването, насочени към изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и най-добри практики между организации в България и субекти в страните-донори. Целта на Програмата е да се увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят най-добре на националните приеритети в областта на здравеопазването, произтичащи от междунродни, европейски и национални договори и законодателството на България.

Допустими кандидати:

• Организации, които са обществени или частни, търговски и нетърговски, неправителствени организации, утвърдени като юридически лица на територията на България, както и междуправителствени организации, чиято дейност се извършва на територията на България.

Допустими партньори от страните-донори (задължително):

• Организации от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), които са обществени или частни, търговски и нетърговски, неправителствени организации, със седалище в страна-донор.

Допустими партньори от България (не е задължително):

• Организации, които са обществени или частни, търговски и нетърговски, неправителствени организации, утвърдени като юридически лица на територията на България, както и междуправителствени организации, чиято дейност се извършва на територията на България.

Допустими дейности:

• Пътувания с проучвателна и работна зел, работни посещения и двустранни работни срещи с цел споделяне на опит и ноу-хау, и трансфер на добри практики.
• Конференции, двустранни срещи, семинари и работни семинари.
• Проучвания, анализи, събиране на данни и тяхното споделяне и обмен с цел укрепване на сътрудничеството между бенефициентите и институции/организации в държавите-донори.
• Информационни и промоционални инициативи за укрепване на двустранни партньорства.

Бюджет на процедурата:

• 236 736 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 10 000 евро
• максимум - 30 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Такси и разходи, свързани с пътувания за участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
• Пътни разноски и медицинска застраховка за пътувания с цел обучение, обмен на опит, участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
• Пътни разходи и заплати за посещения на експерти;
• Организационни разходи за наем на зали, кетъринг, разходи за лектори, разходи за публичност, свързани със събитието;
• Разходи за външни консултанти.

Продължителност на проекта:

• Дейностите трябва да приключат до 30.10.2017 г.

Начин на кандидатстване:

• Предложенията се подават в запечатан плик, на ръка/поща/куриер в Министерство на здравеопазването, в 1 оригинал на хартия и 1 екземпляр на електронен носител.

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis“.

Насоки за кандидатстване на български език
Документи за кандидатстване на български език
Насоки за кандидатстване на английски език
Документи за кандидатстване на английски език

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org