Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 1477

Grajdanski kontrol

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.

Основни цели на процедурата:

• Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа
• Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
• Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
• Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Допустими партньори:

• Органи на съдебната власт;
• Министерството на правосъдието;
• Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
• Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и преводачи и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;
• Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);
• Националния институт на правосъдието;
• Националното бюро за правна помощ;
• Национален институт за помирение и арбитраж.

По тази процедура партньорството е допустимо, а не задължително. Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Допустими дейности:

• Извършване/разработване на анализи, проучвания, изследвания, методики, модели и оценки, свързани с дейността на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа;
• Проучване и пренасяне на добри практики и иновативни решения;
• Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа.
• Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите;
за алтернативните методи за решаване на правни спорове/техники за медиация и арбитраж/ арбитраж и арбитражни процедури; медиация и помирителен процес;
• Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на съдиите, прокурорите и следователите по въпросите на администрирането на съдебната власт;
• Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт;
• Провеждане на конференции, обществени обсъждания, кръгли маси, и др. със заинтересованите страни;
• Провеждане на семинари и обучения за вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии;
• Мониторинг и отправяне на препоръки по дела за корупционни престъпления, организирана престъпност и дела, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности (вкл. магистрати);
• Формулиране на предложения за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие;
• Организиране и провеждане на обучения на служителите на кандидата/партньора, участие на кандидата/партньора в мрежи, включително НПО мрежи на европейско равнище;
• Осигуряване на информация и комуникация по проекта – задължителна дейност за всички проектни предложения в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Целеви групи:

• Министерството на правосъдието;
• Органи на съдебната власт;
• Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел(ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;
• Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“;
• Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);
• Националния институт на правосъдието;
• Националното бюро за правна помощ;
• Национален институт за помирение и арбитраж;
• Граждани;
• Бизнес;
• Общественост.

Бюджет на процедурата:

• Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., от които:
- 1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;
- 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;
- 2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 30 000 лв.
• максимум - 100 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Преки разходи за персонал
- Разходи за възнаграждения за вътрешен персонал на Бенефициенти или Партньори – НПО
- Разходи за възнаграждения за вътрешен персонал на Бенефициенти или Партньори – Органи на съдебната власт; Министерството на правосъдието; Националния институт на правосъдието; Националното бюро за правна помощ; Национален институт за помирение и арбитраж
- Разходи за възнаграждения за външен персонал
• Други допустими разходи (до 40% от допустимите преки разходи за персонал)

Недопустими разходи:

• закупуване на нови дълготрайни материални активи;
• закупуване на хардуер и софтуер;
• разходи за СМР;
• разходи по правилата на ЕФРР в съответствие с чл. 22 от ПМС 189/2016 г.

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• Подаването на проектни предложения по тази процедура се извършва чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020 с използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Допълнителна информация:

По тази процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Правилата за държавни помощи са неприложими по отношение на допустимите партньори, както следва:
• Органи на съдебната власт;
• Министерството на правосъдието;
• Националния институт на правосъдието;
• Националното бюро за правна помощ;
• Национален институт за помирение и арбитраж.

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация
Документи преди сключване на договор

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org