Menu

Финансиране на проекти за устойчива синя икономика

 Прочети още...

Европейският фонд за морско дело и рибарство стартира нова покана за насърчаване на устойчивата синя икономика. Поканата ще подкрепи устойчивото създаване на работни места, иновациите и предприемачеството.

Краен срок за кандидатстване: 8 и 28.02.2018 г., в зависимост от конкретната област

Финансиране на проекти по Програма Еразъм+

Прочети още...

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време).

Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме”

Прочети още...С изпълнение на проекти по схемата BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме" по ОПРЧР 2014-2020 се очаква решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2017 г., до 17:30 ч. наобяд Брюкселско време

Финансиране на филмови фестивали

Прочети още...Програмата за подпомагане на европейските сектори на културата и творчеството („Творческа Европа“) и нейната Подпрограма „МЕДИЯ“ обявяват конкурс за набиране на проектни предложения EACEA/17/2017 „Подкрепа за филмови фестивали“.

Краен срок за кандидатстване:

23.11.2017 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време
26.04.2018 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време

Финансиране на ромски инициативи от фондация „Отворено общество“

Прочети още...Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на проекти за граждански контрол върху съдебната система

Прочети още...

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Социална закрила”

Прочети още...Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на проекти от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

Прочети още...Черноморският тръст за регионално сътрудничество насърчава регионалното сътрудничество и доброто управление в Черноморския регион чрез подкрепа за отговорно, прозрачно и отворено управление; за изграждане на силен и ефективен граждански сектор; и подпомага независими и професионални медии.

Краен срок: текущ

Финансиране на проекти от Тръста за социална алтернатива

Прочети още...Тръстът за социална алтернатива изпробва и подкрепя иновативни и резултатни проекти в три основни направления, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите.

Краен срок: текущ

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org