Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
За НПО - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

Финансиране на проекти за социално включване и трудова реализация на хора с увреждания

Прочети още...Министерството на труда и социалната политика публикува покана за набиране на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ на ОПРЧР. Проектите са насочени към социално включване и трудова реализация на лица с увреждания и хората, които се грижат за тях.

Краен срок за кандидатстване: 25.01.2019 г., до 17:30 ч.

Финансиране на проекти от VIVACOM

Прочети още...Програмата VIVACOM Регионален грант 2018 е една от обществено отговорните инициативи на компанията, която цели да бъдат открити стойностни идеи и да бъдат подкрепени.

Краен срок за кандидатстване: 2.12.2018 г.

Финансиране на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“

Прочети още...МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ .

Краен срок за кандидатстване: 10.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                      28.12.2018 г., до 17:00 ч.

Финансиране на проекти по Мярка 7.1 от СВОМР на МИГ Гълъбово - Опан

Прочети още...МИГ Гълъбово – Опан обявява прием на проекти по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

Краен срок за кандидатстване: 13.09.2018 год., до 17.00 часа

Финансиране на малки проекти от Посолството на САЩ в България

Прочети още...Посолството на САЩ в България дава възможност за финансиране на проекти чрез Програмата за малки грантове, които водят до укрепване на българо-американските връзки.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на предложения от Internet Freedom Fund

Прочети още...Фондът за свобода на интернет (Internet Freedom Fund) набира идеи за проектни предложения в подкрепа на достъпни технологични проекти, които насърчават правата на човека, интернет свободата, отворените общества и безопасния достъп до глобални съобщителни мрежи за рискови потребители, включително журналисти, защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и обикновени хора, живеещи в репресивна среда, които желаят да говорят свободно онлайн.

Краен срок за кандидатстване: 1.09.2018 г., до 23:59 часа

Финансиране на ромски инициативи от фондация „Отворено общество“

Прочети още...Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на проекти за граждански контрол върху съдебната система

Прочети още...

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Социална закрила”

Прочети още...Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org