Menu

Финансиране на проекти за транснационални партньорства

Прочети още...Управляващият орган на ОПРЧР публикува насоки за кандидатстване с проекти по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“. Допустимо е сътрудничеството с партньори от всички държави-членки на ЕС.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г., 17:30 ч. българско време

Финансиране на проекти по Националната програма за младежта

Прочети още...Министерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на проекти по Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ от Националната програма за младежта.

Краен срок за кандидатстване:

9.03.2018 г.

Финансиране на проекти по втората покана на програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония

Прочети още...Обявена е втората покана за набиране на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г., до 17.00 часа българско време

Финансиране на малки проекти за стимулиране на общностното участие

Прочети още...Фондация „Пловдив 2019” обявява покана за набиране на проекти, насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, като цели да стимулира тяхното участие и принос в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.

Краен срок за кандидатстване:

6 април 2018 г., до 17.00 часа

Финансиране на проекти по Втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Прочети още...Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия обявяват прием по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейски съюз.

Краен срок за кандидатстване:

23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET)

Финансиране на проекти за промяна в градската среда

Прочети още...Сдружение „BG Бъди активен“, с финансовата помощ на The Coca-Cola Foundation обявяват прием на проекти по инициативата „Място - Доброволчество с въздействие”. В рамките на поканата 10 населени места ще имат възможност за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито чрез Placemaking*.

Краен срок за кандидатстване:

19 февруари 2018 г.

Финансиране на проекти по втората покана на програмата за ТГС България - Турция

Прочети още...Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция обявяват прием на проекти по Втората покана на Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Краен срок за кандидатстване:

11.04.2018 г., до 17,00 часа българско време

Финансиране на проекти за устойчива синя икономика

 Прочети още...

Европейският фонд за морско дело и рибарство стартира нова покана за насърчаване на устойчивата синя икономика. Поканата ще подкрепи устойчивото създаване на работни места, иновациите и предприемачеството.

Краен срок за кандидатстване: 8 и 28.02.2018 г., в зависимост от конкретната област

Финансиране на филмови фестивали

Прочети още...Програмата за подпомагане на европейските сектори на културата и творчеството („Творческа Европа“) и нейната Подпрограма „МЕДИЯ“ обявяват конкурс за набиране на проектни предложения EACEA/17/2017 „Подкрепа за филмови фестивали“.

Краен срок за кандидатстване:

23.11.2017 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време
26.04.2018 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време

Финансиране на ромски инициативи от фондация „Отворено общество“

Прочети още...Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org