Menu

Финансиране на проекти по процедура „Европейска памет за миналото 2020“

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 40

Прочети още...Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020) дава възможност за финансиране на проекти по процедура „Европейска памет за миналото 2020“

Краен срок за кандидатстване: 4.02.2020 г., до 17:00 ч. брюкселско време

Финансиране на проекти за подобрен достъп до изкуства и култура

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 99

Прочети още...Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата.

Краен срок за кандидатстване: 10.01.2020 година, 23:59 часа

Финансиране на малки проекти от Посолството на САЩ в България

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 1295

Прочети още...Посолството на САЩ в България дава възможност за финансиране на проекти чрез Програмата за малки грантове, които водят до укрепване на българо-американските връзки.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Възможност за рекламиране дейността на НПО чрез AdWords

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 1001

Прочети още...Организациите с нестопанска цел могат да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на ромски инициативи от фондация „Отворено общество“

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 1159

Прочети още...Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на проекти за граждански контрол върху съдебната система

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 1191

Прочети още...

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Социална закрила”

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 6919

Прочети още...Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Краен срок за кандидатстване: за реализиране на мероприятия - до 31 май, за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане - 30 април на бюджетната година.

Финансиране на проекти от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 2191

Прочети още...Черноморският тръст за регионално сътрудничество насърчава регионалното сътрудничество и доброто управление в Черноморския регион чрез подкрепа за отговорно, прозрачно и отворено управление; за изграждане на силен и ефективен граждански сектор; и подпомага независими и професионални медии.

Краен срок: текущ

Финансиране на проекти от Тръста за социална алтернатива

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 3297

Прочети още...Тръстът за социална алтернатива изпробва и подкрепя иновативни и резултатни проекти в три основни направления, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите.

Краен срок: текущ

Младежката инициатива на Фондация „Отворено общество” финансира проекти за борба с ксенофобията и расизма в Европа

 • Категория: За НПО
 • Посещения: 2964

Прочети още...Фондация „Отворено общество” дава висок приоритет на защитата и подобряването на живота на хората в различните общества, особено на маргинализирани и изключени общности. Инициативата „Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа” се стреми да идентифицира, подкрепя и насърчава работата на младежите от Европа, борещи се с ксенофобията и нетолерантността и за насърчаване на включването.

Краен срок: текущ  

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин