Menu

Културни ценностиОтворена е процедура за кандидатстване BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП Региони в растеж 2014-2020, която е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2021 г., до 19:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели:

• Да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената ин структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
• Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

Допустими кандидати:

• Министерство на културата;
• Общини;
• Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

Допустими дейности:

• Инфраструктурни дейности:
1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване,
експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
2. Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства;
3. Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство съгласно чл. 3, ал. 2, т. 9 от Закона за туризма);
4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги и съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, които са необходими за развитието на цялостен туристически продукт), когато същите са общодостъпни и за използването им не се събират такси;
5. Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за активен отдих в рамките на
недвижима културна ценност/и с категория „национално“ или „световно“ значение или пряко свързани с нея в рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат подпомогнати само с финансови инструменти.
6. Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.

• Неинфраструктурни дейности,които могат да бъдат подпомогнати само с финансови инструменти:
7. Подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически продукти, цифровизация на съответния обект и др., пряко свързани с подпомаганите атракции и връзката им със заобикалящата природна среда;
8. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).
9. Подходящо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.
10. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти за реклама на подкрепяните атракции.
11. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

• Дейности за информация и комуникация по проекта

Бюджет на процедурата:

• 98 530 686,39 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - без ограничение
• максимум - 9 779 150,00 лв. за културни ценности с категория „национално значение“
• максимум - 19 558 300,00 лв. за културни ценности с категория „световно значение“

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• разходи за строително-монтажни работи, вкл. консервационно-реставрационни работи
• по изключение, в разходите, финансирани от БФП, могат да бъдат включени и разходи за доставка на оборудване/ обзавеждане
• невъзстановим данък добавена стойност

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Очаквани резултати:

• Опазване и популяризиране на културното наследство;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския културен туризъм;
• Засилване на стопанската дейност и местните бизнес инициативи в регионите.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org