Menu

Образование ЛомМИГ Лом набира проектни предложения по Мярка 7, процедура BG05M2OP001-3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР.

Краен срок за кандидатстване: 13.11.2019 г., до 17:00 ч.
При остатъчен ресурс от първи прием, ще бъде обявен втори прием от 19.02.2020 г. до 17.00 часа на 27.04.2020 г.

Основна цел на процедурата:

• да доведе до повишаване качеството на училищното образование в малките населени места, подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места и намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище, чрез различни дейности.

Допустими кандидати:

• Община Лом;
• Детски градини;
• Училища
Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Лом, които ще реализират проектите си на територията на МИГ Лом.

Допустими партньори:

• Община Лом;
• Детски градини;
• Училища
• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и действащи на територията на МИГ Лом най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на СВОМР (31.08.2017).
Партньорството е задължително условие за допустимост на кандидата.

Допустими дейности:

Преки:

• Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
• Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:
- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ; -
- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно, кагато не се финансира от държавния/общинския бюджет;
- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
• Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
- хранене в училищата,
- закупуване на учебни материали и пособия;
- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
• Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Непреки:

• Организация и управление на проекта
• Дейности за информация и комуникация

Целеви групи:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
• Родители/настойници от маргинализиранитегрупи, включително роми

Бюджет на процедурата:

• 977 915 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за персонал
• Единна ставка:
- За проекти с размер на БФП от 100 001 до 200 000 лв. - 12% от допустимите преки разходи за проекта;
- За проекти с размер на БФП до 100 000 лв. - има два варианта - 15% от допустимите преки разходи за персонал или 40% от допустимите преки разходи за персонал.

Продължителност на проекта:

• минимум - 24 месеца
• максимум - 36 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Предоставяната по настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ (БФП) не представлява държавна помощ (ДП) по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Очаквани резултати:

- равноправно интегриране на учениците в българската образователна система;
- развиване на културната идентичност на децата и учениците;
- подобряване на финансовите и материални условия;
- получаване на качествено образование в училищата в малките населени места;
- създаване на подходящ социално-психологически климат в обществото;
- повишаване на мотивацията за изучаване на българския език с цел интерграцията на децата и учениците от маргинализираните групи в образователния процес и бъдещия им социален живот.
Очаква се по процедурата в мерки по интеграция и реинтеграция да бъдат включени около 150 деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин