Menu

Образование СвиленградМИГ Свиленград-Ареал обявява покана за набиране на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.006 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“

Краен срок за кандидатстване: 30.10.2019 г., до 16:30 ч.
                                                     10.02.2020 г.

Основна цел на процедурата:

• подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати:

• Община Свиленград
• Детски градини;
• Училища.
Допустимите кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Свиленград.

Допустими партньори:

• Община Свиленград;
• Детски градини;
• Училища;
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ Свиленград Ареал най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.).
Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

Допустими дейности:

Преки:

• Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
• Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:
- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно ;
- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
• Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
- хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;
- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
• Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Непреки:

• Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Целеви групи:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
• Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Бюджет на процедурата:

• 704 098,80лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лв.
• максимум - 293 370 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за персонал
• Единна ставка (40% от разходите за персонал)
• За проекти с размер на БФП от 100 001 до 391 166 лв. БФП – единна ставка от 12% от допустимите преки разходи за проекта.

Продължителност на проекта:

• минимум - 24 месеца
• максимум - 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН2020

Допълнителна информация:

Приложим режим на държавни помощи

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин