Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Финансиране на проекти за дребномащабна инфраструктура по Мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Гълъбово - Опан - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

Подмярка 7.2 МИГ ГълъбовоМИГ Гълъбово – Опан обявява прием на проекти по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

Краен срок за кандидатстване: 26.08.2018 год., до 17.00 часа

Основна цел на процедурата:

• Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и културните традиции на местната общност.

Допустими кандидати:

• Общини;
• Юридически лица с нестопанска цел;
• Читалища;
• Общински предприятия;
• Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.

Допустими дейности:

• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващиобщински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Бюджет на процедурата:

• 1 056 148 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 10 000 евро
• максимум 150 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% (За общини, ЮЛНЦ и читалища, ако проектът не генерира печалба)
• 75% (За общини, ЮЛНЦ и читалища, ако проектът генерира печалба)

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване, вкл. отпускане на лизинг, подобренията на недвижимо
имущество;
б) Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, вкл. проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“.
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Продължителност на проекта:

• до 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез е-подпис

Допълнителна информация:

• Критерии за оценка:
1. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане - 10 т.
2. При изпълнение на СМР за което се изисква работен проект – влязло в сила разрешение за строеж - 10 т.
3.Обекта да обслужва или се ползва то жители на повече от едно населено място - 10 т.
4. Проекти за развитие/предоставяне на услуги и/ или се ползва от уязвими групи и малцинства /когато е приложимо/ - 5 т.
5. Проекти за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината - 10 т.
6. Проекти за реконструкция и/или ремонт на спортна инфраструктура - 10 т.
7. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации - 30 т.
8. Устойчивост на проекта - 10 т.
9.Нови методи и/или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията на МИГ - 5 т.
Общо: 100 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org