Menu

Подпомагане на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания от ОПРЧР

Прочети още...Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност на общините да кандидатстват за финансиране за патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Краен срок за кандидатстване: 28.04.2020 г., до 17,30 ч.

Финансиране на проекти за развитие на туристически атракции

Прочети още...Отворена е процедура за кандидатстване BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП Региони в растеж 2014-2020, която е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2021 г., до 19:00 ч.

Финансиране на проекти за достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми

Прочети още...МИГ Лом набира проектни предложения по Мярка 7, процедура BG05M2OP001-3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР.

Краен срок за кандидатстване: 13.11.2019 г., до 17:00 ч.
При остатъчен ресурс от първи прием, ще бъде обявен втори прием от 19.02.2020 г. до 17.00 часа на 27.04.2020 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин