Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
За общини - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

Финансиране на проекти за дребномащабна инфраструктура по Мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Гълъбово - Опан

Прочети още...МИГ Гълъбово – Опан обявява прием на проекти по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

Краен срок за кандидатстване: 26.08.2018 год., до 17.00 часа

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org