Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „„Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Краен срок за кандидатстване: 22.05.2024 г., до 23:59 часа; 25.09.2024 г., до 23:59 часа; 27.01.2025 г., до 23:59 часа.

Основна цел на процедурата:

• насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфични цели на процедурата:

• Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различни концентрация на уязвими групи;
• Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Допустими кандидати:

• Общини;
• Държавни, общински, частни детски градини и училища;
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.

Допустими партньори:

• Държавни, общински и частни детски градини и училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР);
• Специализираните обслужващи звена съгласно ЗПУО: Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово;
• Общини;
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно ЗЮЛНЦ с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи, вкл. училищни настоятелства;
• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Целеви групи:

• Деца и ученици, чийто майчин език не е български, и деца и ученици, чийто майчин език е български;
• Родителите на деца и ученици, чийто майчин език не е български, и родителите на деца и ученици, чийто майчин език е български;
• Педагогически специалисти и непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници и други).

Допустими дейности:

• Дейност 1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование - разнообразяване на формите и средствата за ефективно осъществяване на интеркултурно образование за развитие на демократична култура и гражданско образование:
- Занимания по интереси;
- Тематични срещи и беседи;
- Изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани с театралното, танцовото, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия, научни организации, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, вкл. в библиотеки;
- Междуучилищни дейности;
- Образователни екскурзии.
• Дейност 2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда - Обученията са само по теми от Референтната рамка на компетенциите за демократична култура, в съответствие с обоснованата потребност в представения Анализ-Декларация от директора на съответната образователна институция.
• Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.
• Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност - училищни информационни кампании, насочени към затвърждаване на гражданските, здравните, екологичните и интеркултурните ценности; превенция на насилието, справяне с гнева и мирно решаване на конфликти; преодоляване на негативни нагласи и стереотипи, устойчивото развитие и екосъобразния начин на живот; информационни кампании за борба с фалшиви новини, манипулиране на обществени нагласи относно раса, етнически произход, религиозна принадлежност, др.

Освен описаните по-горе допустими преки дейности, всяко проектно предложение задължително трябва да включва и следните непреки дейности:
- Дейности за организация и управление, и
- Дейности за мониторинг и за комуникация и видимост.

Бюджет на процедурата:

• 31 123 577 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• Минимум - 100 000 лв.
• Максимум - 500 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

I. СТАНДАРТНА ТАБЛИЦА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ
1. Преки разходи за персонал:
- Възнаграждениe на педагогически специалист за 1 проведен учебен час - 22 лв.;
- Възнаграждениe на експерт образователни дейности за 1 проведен учебен час - 25 лв.;
- Възнаграждениe на педагогически специалист за 1 отработен астрономически час - 29 лв.;
- Възнаграждениe на експерт образователни дейности за 1 отработен астрономически час - 33 лв.;
- Възнаграждениe за проведено обучение на група от най-малко 8 педагогически специалисти, което завършва с присъждане на 1 квалификационен кредит - 22,50 лв.;
- Възнаграждениe за проведено обучение на група от най-малко 8 обучаеми с продължителност до половин ден (от 1 до 4 академични часа) без присъждане на квалификационни кредити - 22,50 лв.;
- Възнаграждениe за проведено обучение на група от най-малко 8 обучаеми с продължителност до един ден (над 4 до 8 академични часа) без присъждане на квалификационни кредити - 22,50 лв.;
- Възнаграждениe за образователни медиатори, социални работници, помощник на учителя – месечна сума при заетост от 4 часа на ден - 660 лв.
II. ЕДИННА СТАВКА
2. Други преки и непреки разходи (40% от бюджетен ред 1. Преки разходи за персонал) - напр. за консумативи и материали, за образователни пособия, за транспорт, за входни такси, за услуги, за информираност и публичност на събития, както и непреки разходи, като напр. за организация и управление на проекта, за мониторинг на образователните резултати, комуникация и видимост на проекта, и т.н.

Продължителност на проекта:

• Минимум - 18 месеца
• Максимум - 40 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Кандидатите могат да подават само по едно проектно предложение!
Партньорството е задължително за всяко проектно предложение! Партньорството между допустими кандидати/партньори от различни райони за планиране е допустимо само в рамките на Компонент 1.
Мястото на изпълнение на проектното предложение се определя от мястото на регистрация на включените образователни институции - детски градини/училища. Мястото на регистрация на всички образователни институции (детска градина, училище), ЦПЛР и общини в едно проектно предложение следва да бъдат на територията само на един компонент и това се счита за място на изпълнение на проектното предложение.
Във всяко проектно предложение следва да участва поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от Приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от Приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация.
Кандидатите следва да опишат в проектните си предложения Механизъм за ефективно прилагане и изпълнение по проекта на принципите на Хартата на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, който съдържа информация за процеса по проверка за спазването на основните права (от страна на бенефициента и партньорите) в рамките на цялостно изпълнение на проекта и документите за съответствие с основните права, включително прилагането на „Контролен лист за проверка на потенциално нарушение на Хартата на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, разработен в съответствие с утвърдените Насоки за прилагане на Хартата на основните права на ЕС и Насоки за прилагане на Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
Кандидатите следва да опишат в проектните си предложения Методика за съвместна работа и ангажираност на участници в образованието и заинтересовани страни от интеркултурното образование.
Кандидатите, чрез екипа за организация и управление в рамките на непреките дейности, следва да осъществяват ежегоден мониторинг на образователните резултати на децата и учениците в резултат на подкрепата по операцията, както и мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта.
Държавните и общинските детски градини/училища и ЦПЛР, специализираните обслужващи звена Национален дворец на децата и Национален музей на образованието-Габрово, както и общините, съгласно функциите им по приложимата нормативна уредба, прилагат режим „непомощ“ за допустимите за тях дейности по процедурата, които може да се считат за нестопански дейности съгласно правната рамка за държавна помощ и образование, включително дерогациите от Известието на Комисията.
Режим на минимална помощ по настоящата процедура се прилага за частни детски градини/ училища, за ЮЛНЦ и читалища съгласно прегледа на нормативната уредба за държавни помощи и анализа на дейностите, когато за реализирането на дейностите не са планирани/прилагани открити, прозрачни и публични процедури за избор на изпълнител по смисъла на т. 89-96 от Известието на Комисията, предвид че се считат за стопански дейности съгласно цитираното по-горе.

Критерии за оценка:

• Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати - 10 т.
• Обхватност на проектното предложение - 15 т.
• Партньорство в проектното предложение - 10 т.
• Методика за съвместна работа и ангажираност на участници в образованието и заинтересовани страни от интеркултурното образование - 20 т.
• Обхват на целевите групи - 10 т.
• Обхват на децата и учениците, чийто майчин език не е български, от училищата/детските градини с висока концентрация на уязвими групи, включени в проектното предложение - 10 т.
• Обхват на целеви групи по образователни институции и етап на образование - 5 т.
• Ангажираност на родителите на децата и учениците, участници в проекта - 5 т.
• Регионална приоритизация/въздействие на проектното предложение - 10 т.
• Бюджет - 5 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 51.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.