Процедурата се обявява на основата на Спогодбата за научно и техническо сътрудничество между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република, подписана на 15.10.1966 год. в Париж.
Програма „Рила“ е френско-българското партньорство по програмата Hubert Curien (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд „Научни изследвания“ и във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (MESRI).

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2023 г., до 17:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Допустими кандидати:

• акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
• научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
Предварително условие за допускане на научния колектив до конкурса е наличието на разработен научен проект, по който партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се. Приема се, че предварителното условие е изпълнено за българските проекти, когато е налична паралелна кандидатура на партньора в сътрудничеството от съответната държава, освен ако в двустранното споразумение не е предвидено друго. Валидни са само едновременно представени проекти от изследователите партньори.
Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:
- осъществяващи научни изследвания; и
- чиито дейности са изцяло с нестопански характер или
- чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Научни области:

• Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Допустими дейности:

• По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

Бюджет на процедурата:

• 90 000 лв. (за 2023 г.)

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 8 000 лв.
• максимум - 12 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• По двустранната програма за интегрирани дейности Република България – Френска република като преки допустими разходи се финансират само разходите за мобилност (обмен) между двете страни на учени, работещи по съвместните проекти.
• Средствата, отпускани от Френската република покриват само плащането на дневни и квартирни за пребиваване на български изследователи и пътуването на френски изследователи:
- дневни и квартирни за престой: 125 евро/ден
- пътуване: възстановяване на реални разходи до 600 евро на двупосочно пътуване Франция - България.
Средствата се отпускат и отчитат съгласно правилата на френската страна.

• Средствата, отпускани от българската страна са съответно :
- по 120 евро за дневни и квартирни разходи за френските изследователи; Средствата се отпускат като фиксирана сума за ден пребиваване в България във връзка с осъществяването на проекта, включително дните на пристигане и заминаване;
- Пътните разходи за българските изследователи, които се формират и отчитат до размера на реално извършените разходи, които се документират със съответен първичен счетоводен документ по Закона за счетоводството, вкл. бордна карта.
Разходите за българските участници при придружаване на френските учени на територията на Република България, където това е приложимо, са допустим разход и са в съответствие с Наредбата за командировките в страната1. Дневните пари се изплащат в съответствие с чл. 21 от Наредбата.
За колектива от българска страна в бюджета на проекта е необходимо да бъдат включени и непреки допустими разходи:
- разходи за обслужване на проекта от базовата организация до 7% от стойността на проекта.
- разходи за финансов одит на проекта до 1% от стойността на проекта.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в СУНИ

Допълнителна информация:

Проектните предложения се подават по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в програма СУНИ. Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива от българска страна се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината. Административното описание Част 1 на проектното предложение се подава на български и английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.

Критерии за оценка:

1. Актуалност и значимост на научната проблематика - 25 т.
2. Качество на научните изследвания - предмет на проекта - 45 т.
3. Очаквани резултати от изследванията - 20 т.
4. Законосъобразност, икономичност, целесъобразност и балансираност на разходите - 10 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 80.