Bulgarian Български

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отваря за кандидатстване процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2022 г., 17:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Специфични цели:

• Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование;
• Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище;
• Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил.

Допустими кандидати:

• Училища от средното образование
• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза

Допустими партньори:

• Училища от средното образование;
• Юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност съгласно ЗЮЛНЦ;
• Висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.
Едно училище може да участва само в едно проектно предложение – като кандидат или партньор.
Едно ЮЛНЦ може да участва като кандидат в едно проектно предложение (в задължително партньорство с училище) и като партньор в друго проектно предложение или само като партньор в не повече от две проектни предложения.
Едно висше училище може да участва в настоящата процедура като партньор в повече от едно проектно предложение.

Допустими дейности:

• Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи (задължителна).
• Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез две поддейности: - Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище (задължителна).
- Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.
• Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.
• Дейност 4. Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.
• Дейности за организация и управление.
• Дейности за информация и комуникация.

Целеви групи:

• Ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап на образование от социално слаби семейства, които са обект на социално подпомагане (получени месечни, целеви или еднократни помощи) за последните 6 месеца към момента на включване в дейности по операцията (като например ученици от семейства с един родител, и/или настанени в семейство на роднини или близки, и/или в приемно семейство, и/или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, и/или от семейства с родители с образование по-ниско от средното, и/или от семейства с родители с трайни увреждания, и/или от семейства с безработни родители, и/или са ученици-сираци, ученици с трайни увреждания, ученици в риск, ученици с хронични заболявания, др.);
- Родители на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап на образование, съгласно изброеното по-горе;
- Лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование, без висше образование, от социално слаби семейства, които са обект на социално подпомагане (получени месечни, целеви или еднократни помощи) за последните 6 месеца към момента на включване в дейности по операцията (като например лица/младежи от семейства с един родител, и/или настанени в интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, и/или от семейства с родители с образование по-ниско от средното, от семейства с родители с трайни увреждания, от приемни семейства, от семейства с безработни родители, и/или са сираци, или са с трайни увреждания, и/или с хронични заболявания, др., вкл. студенти първи курс във ВУ от целевата група);
- Образователни медиатори и помощник на учителя със завършено средно образование, без висше образование, вкл. такива от маргинализирани общности като ромите.

Бюджет на процедурата:

• 7 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 100 000 лв.
• максимум - 195 583 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• преки разходи
1. Разходи за идентифициране на лица от целевата група (режим не помощ)
2. Разходи за идентифициране на лицата от целевата група (режим на минимална помощ)
Прилага се единичен разход за идентифициране на 1 участник в размер на 11 лв. за 1 месец.
3. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 (режим не помощ)
4. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 (режим на минимална помощ)
Прилага се единичен разход за мотивиране на 1 участник в размер на 11 лв. за 1 условен месец.
5. Разходи за допълнителни обучения по учебни предмети за полагане на ДЗИ и кандидатстване във ВУ (режим не помощ)
Прилага се единичен разход за 1 ученик – участник в допълнително обучение с продължителност от 10 учебни часа в размер на 80 лв.
6. Разходи за индивидуална помощ за един участник в обучение за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица участници в поддейност 2.2. и дейност 4 (режим не помощ).
7. Разходи за индивидуална помощ за един участник за участие в кандидат-студентска кампания по дейност 2, поддейност 2.1. и поддейност 2.2.и дейност 4 (режим не помощ).
8. Разходи за индивидуална помощ за менторство за студенти в първи курс по дейност 3 (режим не помощ).
9. Разходи за индивидуална помощ за годишни такси за обучение на студенти първи курс във ВУ по дейност 3 (режим не помощ).
10. Разходи за индивидуална помощ за наем на студенти в първи курс на обучение във ВУ (режим не помощ).
• непреки разходи - единна ставка - 12% от преките разходи

Продължителност на проекта:

• 18 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

• Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати - 5 т.
• Обхватност на проектното предложение - 10 т.
• Партньорство с академичната общност - 10 т.
• Механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи - 10 т.
• Обхват на целевите групи - 5 т.
• Фокус към ученици от целевите групи, получили подкрепа по процедурата - 10 т.
• Ориентираност към резултатите - 10 т.
• Фокус към образователни медиатори/помощник на учителя, получили подкрепа по процедурата - 5 т.
• Връзка между планираните ресурси и обхванатите участници от целевите групи - 15 т.
• Фокус на планираните ресурси за ученици от целевите групи - 15 т.
• Бюджет - 5 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 51.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.