Bulgarian Български

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) обявява прием на проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 17:00 часа

Основна цел на процедурата:

• Финансиране на проекти за разработване на образователни програми икампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздейстието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.

Допустими кандидати:

• По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование:
- Училища
- Детски градини
- Специализирани обслужващи звена
- Центрове за подкрепа за личностно развитие

Допустими партньори:

• всички публични или частни лица, със стопанска или нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държавите донори,, или в други странибенефициентиили в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България или друга международна организация или орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.Допустими партньорства включват всяка комбинация от допустими партньори(включително Бенефициента), отговарящи на горепосочените изисквани.

Допустими дейности:

• Дейности по управление на проекта;
• Осигуряване на публичност;
• Tехнически дейности:
- Разработване на образователни програми и провеждане на образователни кампании относно изменението на климата.
- Разработване и провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността, тематични семинари, лекции и обучения в образователните институции по отношение на изменението на климата;
• Други допустими дейности:
- Дейности свързани с трансфер и разпространение в образователните институции (училища или детски градини) на опита и добрите практики, прилагани в Страните донори относно изменението на климата.

Бюджет на процедурата:

• 650 000 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 50 000 евро
• максимум 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 100% от общите допустими разходи за публични организации.
• до 90% от общите допустими разходи за НПО или частна организация.

Продължителност на проекта:

• от 12 месеца до 24 месеца.
Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН2020

Очаквани резултати:

• Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени
• Кампании за повишаване на осведомеността/образователни кампании относно климатичните промени • Подобрено сътрудничество между организации от държавите донори и държавата бенефициент в рамките на програмата

Критерии за оценка:

• Капацитет на кандидата и партньора/ите - 11 т.
• Наличие на партньорство по проекта - 10 т.
• Съответствие и обосновка - 20 т.
• Дейности и начин на изпълнение - 39 т.
• Устойчивост на проектните резултати - 10 т.
• Финансова оценка - 10 т.
Максимум 100 т.
Минимум 50 т.

Допълнителна информация:

• Работният език на програмата е английски. Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език, заедно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична.
• Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия)

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.