Bulgarian Български

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство отваря за кандидатстване процедура BGENVIRONMENT-4.002 - „Малка грантова схема климат“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 17,00 часа

Основна цел на процедурата:

• да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздейстието и адаптация, и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.

Допустими кандидати:

• всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, така както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование – училища и/или детски градини.
• Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.
• Една организация може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.
• Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държавите донори,, или в други страни-бенефициентиили в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България или друга международна организация или орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него
• Няма ограничение относно минималния и максималния брой партньори.

Допустими дейности:

• Разработване на образователни програми и провеждане на образователни кампании относно изменението на климата. Образователните програми и кампании следва да съдържат като минимум факторите, влияещи пряко и косвено върху изменението на климата, климатични рискове и уязвимост, потенциални негативни въздействия и последици от изменението на климата и мерки за адаптация; Образователните програми и кампании следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции (училища или детски градини), така и към преподавателите. Образователните програми и кампании могат да включват и използват опита и добри практики, прилагани в донорски страни;
• Разработване и провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността, тематични семинари, лекции и обучения в образователните институции по отношение на изменението на климата; Информационните кампании следва да бъдат насочени към широката общественост;
• Дейности свързани с трансфер и разпространение в образователните институции (училища или детски градини) на опита и добрите практики, прилагани в Страните донори относно изменението на климата.
• Осигуряване на публичност
• Дейности по управление на проекта.
Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия)

Бюджет на програмата:

• 15 294 118 евро

Бюджет на процедурата:

• 650 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 евро
• максимум - 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% - за публични организации
• 90% - за НПО или частна организация

Допустими разходи:

• Разходи за оборудване – ново или втора употреба - признава се амортизацията за периода на проекта
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи по договори с външни изпълнители
• Разходи за одит на проекта
• Разходи за управление - до 10% от допустимите преки разходи по проекта.
• Непредвидени разходи - до 5% от допустимите преки разходи по проекта.
• Непреки разходи:
- на база действителни непреки разходи, или
- фиксирана ставка до 25% от общата сума на допустимите преки разходи, или
- фиксирана ставка до 15% от допустимите преки разходи за персонал.

Продължителност на проекта:

• от 12 месеца до 24 месеца
Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Работният език на програмата е английски.
Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език, ведно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична.
Авансово плащане - до 15% за НПО или частна организация (срещу банкова гаранция)
                                 - до 45% за публични организации (срещу запис на заповед)

 

Критерии за оценка:

• Капацитет на кандидата и партньора/ите - 11 т.
• Наличие на партньорство по проекта - 10 т.
• Съответствие и обосновка - 20 т.
• Дейности и начин на изпълнение - 39 т.
• Устойчивост на проектните резултати - 10 т.
• Финансова оценка - 10 т.
Общ брой точки: 100
Минимален брой точки: 50

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.