Сдружението с нестопанска цел „Про веритас“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, обявява конкурс за финансиране на проекти на независими регионални журналисти и медии в България.

Краен срок за кандидатстване: 15.03.2024 г.

Основна цел на процедурата:

• Целта на конкурса е да бъдат подкрепени проектни предложения, които допринасят за:
– израстването и развитието на независимата журналистика в регионите на България;
– професионалното развитие на журналисти с интерес към регионалната проблематика, или на медии, които предлагат обективни новини и критични анализи за развитието на областите, в които работят;
– провокирането на дебат на местно ниво с участието на граждански организации, местните власти и бизнеса като основа за изграждане на информирани политики за местно развитие.

Програмата насърчава и инициативи, които разказват добрите истории от регионите на страната, разкриват нередности и/или предлагат решения как институциите да служат по-добре на гражданите по места и как да се подобри качеството на живот. Подкрепа могат да получат всички формати за представяне на качествено съдържание – текстове, аудио и видео, както и комбинации от тях.

Допустими кандидати:

• регионални медии (търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти), журналисти на свободна практика и/или автори на блогове, с интерес и критичен поглед към регионалната проблематика.

Регионалните медии трябва да имат ясно декларирана собственост, а издателите им да приемат принципите на Етичния кодекс на българските медии, както и да прилагат стандартите, отстоявани от Националния съвет за журналистическа етика.
Кандидатите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими организации. При партньорски предложения или такива, представени от партньорски обединения, се определя водещ кандидат, който отговаря за цялостното управление на проекта. Сътрудничеството между регионите се насърча.
Предпочитание ще бъде дадено на допустими кандидати, които работят на местно ниво с подчертан фокус върху регионалната проблематика.

Допустими дейности:

• Дейности за лобиране или начинания, свързани с политически партии или партийна дейност, няма да бъдат финансирани.

Няма да бъдат финансирани разходи за печат на медии, които се издават на хартия, както и разходи за закупуване на моторни превозни средства, ремонт и обзавеждане на офиси, създаването на рекламни или имиджови материали, които не са пряко свързани и в подкрепа на основни дейности по проекта, както и всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Размер на безвъзмездната помощ:

• За индивидуални журналисти на свободна практика и/или автори на блогове – до 25 000 лв.
• За търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти – до 45 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• заплащане за членове на редакционен екип, хонорари за външни автори и/или експерти, заплащане на юридически консултации, достъп до бази данни, разходи за пътуване в страната на членове на редакционния екип и/или на външни експерти, разходи за провеждане на обществени дискусии и/ или застъпнически кампании, разходи за провеждане на професионални обучения за журналисти, дигитален маркетинг, както и други разумни разходи, които допринасят за постигане на целите на програмата.
• професионална техника за изпълнение на работните задължения като общата сума за техника не може да надвишава 8% от общия размер на предоставеното финансиране.
• административните разходи и разходите за управление на проекта, от които се изключва заплащане на експерти, не може да надвишава 20% от общия размер на предоставеното финансиране.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Към финансираните проекти, ще бъдат организирани семинари и обучения за представители на регионални медии, срещи за споделяне на опит и добри практики с водещи български журналисти, работата с бази данни и дигитални инструменти, Закона за достъп до обществена информация, комуникацията с публични институции и др.
Проектите ще се отчитат по график, който е неразделна част от договора за финансиране в зависимост от продължителността му. Ще се изготвят два типа отчети: програмен и финансов отчет като се предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).
Одобрените проекти ще бъдат обявени на 20.04.2023 г.

Критерии за оценка:

• Съответствие с целите на конкурса за независима регионална журналистика. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани дейности, които допринасят за постигане на целите на програмата.
• Очаквани резултати. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности.
• Устойчивост. Кандидатите трябва да имат план за надграждане на постигнатите резултати и за покриване на текущи разходи и след като подкрепата от Сдружение „Про веритас“ приключи.
• Капацитет на кандидатите. Демонстриран опит и интерес в сферата на регионалната журналистика и темите от местно значение.
• Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.
Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.