Значимата социално отговорна инициатива на банката е в подкрепа на социалното предприемачество. Това е иновативна онлайн платформа, създадена миналата година по повод 30-годишния юбилей на институцията. Целта й е да подкрепи силни и иновативни идеи в полза на обществото в три ключови области – образование, дигитални иновации и опазване на околната среда.

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2022 г., до 18,00 часа

Програмата е организирана в 3 категории – “Дигитални иновации”, “Образование” и “Зелени проекти”.
Всеки участник има право да представи проекти в трите сфери на Програмата. Няма ограничение в броя проекти, които може да представи всяко лице или организация. Няма ограничение относно пълното или частично финансиране на проекта спрямо размера на гранта. Тази нужда се декларира при кандидатстване в описанието на проекта.
На 16 юни 2022 година започва фазата за подкрепяне на представените проекти чрез гласуване на платформата Програма “Пощенска банка – Вселена от възможности” на www.PostbankUniverse.bg.
Гласуването ще бъде ограничено до един глас за един проект в една категория. Гласуването ще се осъществява посредством регистрация с e-mail или Facebook профил.
Гласуването ще бъде отворено до 12:00 ч. на 14 юли 2022 г. включително.
В 12:00 ч. на 18 юли 2022 г. ще бъдат обявени 10 финалисти във всяка една от трите категории, които са събрали най-много гласове.
Имената им ще бъдат обявени на www.PostbankUniverse.bg и сайта на Пощенска банка в 12:00 ч. на 18 юли 2022 г. Финалистите следва да изпратят на посочения им имейл адрес от Програма „Пощенска банка – Вселена от възможности”, до едноминутно видео с представяне на проекта и защо той трябва да бъде награден. Изпращането на видеото трябва да стане до 29 юли 2022 г. Финалистите, които не предоставят видео в зададения срок, ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъде избран следващият по брой гласове проект.
В периода от 1 до 30 август 2022 г., 30-те финалисти ще бъдат представени в профилите на Пощенска банка в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn и Instagram.
До 14 септември 2022 г. ще се проведе събитие, на което журито ще обяви тримата победители във всяка категория.
Наградите ще бъдат изплатени в рамките на 10 работни дни след подписване на Договор за изплащане на гранта, по сметка в Пощенска банка на името на победителя – физическо лице или организация.

Програмата подкрепя проектни предложения, които едновременно покриват следните ключови критерии:

• Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем в конкретна сфера/категория – при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
• Новаторство – при оценяване на проектите ще се преценява доколко инициативата предлага нов начин за решаване на проблем или намира нови решения по въпроси, касаещи категорията, в която е качен проектът.
• Проектът да е реализируем в стойността на наградата или кандидатът да разполага с остатъка от необходимото финансиране.
• Наличие на необходими за реализиране на идеята: образование, квалификация и опит на отделния кандидат, както и общо за екипа/ организацията.
• Компетентности и допълване на хората в екипа.
• Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите.
• Качество и приложимост на идеята.
• Мотивация за бъдещи постижения.
• В случай, че проектът се оценява на по-висока стойност от гранта, участникът следва да удостовери при кандидатстване, че разполага с останалите средства за изпълнението му.
• В случай, че проектът се оценява на по-ниска стойност от гранта, избраният кандидат получава финансова помощ до размера на сумата, на която е оценен проектът.

Допустими кандидати:

а/ физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице.
б/ юридически лица, които са:
• Търговски дружества.
• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
• Читалища.
• Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.
• Кооперации.
• Граждански дружества по ЗЗД, съставени от лица, посочени в точки „а“ и „б“.
За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (грант) могат да кандидатстват и лица по предходните точки, които са получили финансиране и по други програми, но то не е достатъчно за нуждите на проекта и търсят допълнително финансиране.

Бюджет на процедурата:

• Общият награден фонд е до 30 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• до 10 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• до 6 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр