Bulgarian Български

Програмата за развитие на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта за 2022 г. има за задача да бъдат създадени условия на спортните клубове за развитие на спорта за високи постижения.

Краен срок за кандидатстване: 11.02.2022 г., до 17.30 часа

Основна цел на програмата:

• Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.

Конкретни цели:

1. Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.
2. Осигуряване на квалифицирани треньорски кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.
3. Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните и психологическите качества и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.
4. Разширяване обхвата на активно спортуващите деца и младежи.
5. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.
6. Създаване на условия за развитие, изява и повишаване личната мотивация на треньорите.
7. Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.
8. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броят на активно спортуващите и включените спортисти в националните отбори.
9. Разширяване достъпа до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

Допустими кандидати:

• спортни клубове - членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения от 2015 г.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Подготовка и възстановяване - пансионат, транспортни разходи, наеми и консумативи на спортни обекти и съоръжения по време на подготовката, гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки.
• Възнаграждения на спортни специалисти
• Международен спортен календар
• Държавен спортен календар
• Наеми и консумативи на спортни обекти и съоръжения
• Материално-техническо осигуряване
• Средства за организационни разходи

Начин на кандидатстване:

• на хартия, в деловодството на ММС

Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.