Bulgarian Български

Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2022 г. кани желаещите да кандидатстват с проекти. Програмата обединява младежите около идеята за изграждане на по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото, включително на тези с хуманитарен характер.

Краен срок за кандидатстване:
• За Доброволчески проекти и Проекти за солидарност - 23.02.2022 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 юни и 31 декември 2022 г.
• За Доброволчески екипи във високоприоритетни области - 6.04.2022 г., 17:00 часа брюкселско време
• За Доброволчество по линия на Корпуса за хуманитарна помощ - 3.05.2022, 17:00 часа брюкселско време
• Заявленията за Знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Основна цел на програмата:

• да се повиши ангажираността на младежите и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност и най-вече за доброволчество като път за укрепване на сближаването, солидарността, демокрацията, европейската идентичност и активното гражданство в Съюза и отвъд неговите граници, както и справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства на място, като се обръща особено голямо внимание на насърчаването на устойчивото развитие, социалното приобщаване и равните възможности.

Допустими кандидати:

• Всеки публичен или частен субект с нестопанска или стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.
• Неформална група от минимум 5 млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща програмна страна и са регистрирани в Портала за участници на програма „Европейския корпус за солидарност“. Младежите упълномощават един от членовете на групата, който се води официален представител.

Допустими държави:

• 27-те държави — членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
• трети държави, асоциирани към програмата: членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия и Лихтенщайн) и държавите кандидатки за членство в ЕС (Република Турция, Република Северна Македония).

Допустими проекти:

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на програмата „Европейски корпус за солидарност“:
• Доброволчески проекти
• Доброволчески екипи във високоприоритетни области
• Проекти за солидарност
• Знак за качество за доброволчески дейности за солидарност
• Знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ
• Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Бюджет на процедурата:

• 138 800 000 евро

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Насоки за кандидатстване
Ръководство