Bulgarian Български

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“.

Краен срок за кандидатстване: 11.10.2021 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за подобряване на предлагането на пазара на продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, насърчаване на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов, подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на незаконните, недекларирани и нерегулирани риболовни практики и осигуряване на съгласуваност с националните стратегически планове и гарантиране на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

Допустими кандидати:

• признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и тяхното признаване да не е оттеглено.

Допустими дейности:

1. Дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара.
2. Дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане:
А. За всички организации на производители:
- планиране на производствените дейности;
- координиране на дейностите с други производители.
Б. За организациите на производители на продукти от риболов:
- управление на правата за риболов и на достъпа на членовете на организацията на производители в зависимост от планирането на производството;
- изпълнение и управление на задължението за разтоварване на сушата на целия улов.
В. За организациите на производители на продукти от аквакултури - разработване на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.
3. Дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания:
А. Дейности по установяване на пазарните изисквания за качество, количество и представяне на продуктите;
Б. Дейности по установяване на нови търговски дестинации и на други търговски възможности;
В. Дейности за диалог и координация с други.
4. Дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013:
А. За всички организации на производители:
- Насърчаване на устойчиви риболовни дейности или дейности, свързани с аквакултурите;
- Подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов или на продуктите от аквакултури от техните членове;
- Повишаване на икономическата рентабилност;
- Стабилизиране на пазарите;
- Насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони.
Б. За организациите на производители на продукти от риболов:
- Избягване и намаляване на нежелания улов;
- Проследяване на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация;
- Премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;
- Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.
В. За организациите на производители на продукти от аквакултури:
- Гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на Многодишния национален стратегически план за развитие на аквакултурите в България;
- Гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от риболовни дейности, които се управляват устойчиво.
5. Дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

Бюджет на процедурата:

• 123 329,84 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава 12 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители и/или от нейните членове през предходните три календарни години, но не повече от 123 329,84 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 75%

Допустими разходи:

• Разходите и разноските за всяка мярка, която е включена в одобреният план за производство и предлагане на пазара, свързани с:
а) подготовка, мониторинг и насочване на дейностите, свързани с планираната мярка;
б) практическото изпълнение на всяка конкретна планирана мярка.
• Разходите за дейности по организация на плана, които могат да включват разходи за проучвания на пазара, проучвания за извършване на оценки, разработване/изготвяне на плана за производство и предлагане на пазара, анализ на риска и всички проучвания за осъществимост, извършвани преди изпълнението на мярката, и разходи, свързани с дейностите за мониторинг и контрол, извършвани от организацията на производители в хода на изпълнението на мярката. Предвидените разходи може да обхващат труд, предоставяне на услуги или доставки.
• Разходите за дейности по управление на проекта, които могат да включват разходи за осигуряване на прилагането на мерките, които не са пряко свързани с подготовката на проекта, като например научни или технически експерименти, рекламни кампании, закупуване и внедряване на нови технически уреди за увеличаване на селективността, развитие на проследяемостта или насърчаване на устойчиви практики в областта на аквакултурите.
• Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти.

Продължителност на проекта:

• Максималният срок за изпълнение на проекта е 5 години, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а минималния срок за изпълнение на проекта е една година.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и в акваторията на Черно море и р. Дунав.

Насоки за кандидатстване 

Критерии за оценка:

1. Продължителност на плана за производство и предлагане на пазара - 5 т.
2. Брой включени в плана за производство и предлагане на пазара мерки за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 - 10 т.
3. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината - 5 т.
4. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на мерки, свързани с намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди - 5 т.
5. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на мерки, гарантиращи, че дейностите на техните членове съответстват на националните стратегически планове - 5 т.

Максимален брой точки - 30, минимален брой точки - 5.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.