Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 открива за кандидатстване процедура BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“.

Краен срок за кандидатстване: 10.01.2021 г., до 23:59 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания.

Допустими кандидати и партньори:

• Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания;
• юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации в обществена полза, като в устава/учредителния акт са налице текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана със защита/опазване на околната среда) - вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, най-малко 18 месеца, предхождащи месеца, в който е подадено проектното предложение;
• общини;
• научни институти с основен предмет на дейност, свързан със защита/опазване на околната среда, респективно някое от следните професионални направления: „Биологически науки“, „Науки за земята“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Горско стопанство“;
• висши училища.

Приоритетни области:

• Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България, в рамките на защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, част от мрежата Натура 2000.

Допустими дейности:

• Конрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и рудерални видове;
• Премахване на конкурентни видове растения;
• Рекултивиране на увредени площи;
• Премахване на сметища и изоставени постройки;
• Регулиране на пашата;
• Подпомагане на естественото размножаване на ключови видове;
• Контрол на използването на торове, пестициди и биогенно замърсяване;
• Противопожарни мерки;
• Ограничаване и насочване на движението на туристи, МПС и др.;
• Инвентаризация на флората, фитоценологични описания и определяне на терен на заплахите и въздействията;
• Верифициране на референтната площ за местообитанието;
• Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта;
• Организация и управление на проекта;
• Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проекта.
За проектни предложения, които включват в обхвата си местообитания 2130 и 2180 и предвиждат изпълнение на дейности в площи, отдадени на концесия, при сключване на договора / при издаване на заповедта за предоставяне на БФП, кандидатите представят декларация от концесионера, че предвидените дейности не са заложени в концесионния договор.

Целеви групи:

• Общини
• неправителствени организации
• министерства и техните регионални структури
• бизнес организации и асоциации
• академична общност
• населението в страната

Бюджет на процедурата:

• 7 500 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - НП
• максимум - НП

Процент на безвъзмездно финансиране:

• Допустимо е съфинансиране (собствено участие) от страна на кандидата, вкл. и на неговия партньор, ако има такъв, без ограничение на неговия дял.

Допустими разходи:

• Разходи за СМР (Строително-монтажни работи);
• Непредвидени разходи за СМР – до 10% от общите допустими разходи за СМР по проекта;
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за услуго;
• Разходи за такси;
• Разходи за материали;
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
• Непреки разходи;
• Разходи за спомагателни дейности (вкл. и разходите за подготовка на документация за възлагане и провеждане на обществени поръчки) – до 5% от общите допустими разходи по проекта;
• Разходи за закупуване на незастроени и застроени земи до 10% от общите допустими разходи по проекта;
• Разходи за организация и управление – до 10% от общите допустими разходи по проекта;
• Разходи за информация и комуникация – 2% от общите допустими разходи по проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1% от общите допустими разходи - за всички останали проекти;
• Разходи за командировъчни пари.

Продължителност на проекта:

• До 30 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн формуляр в ИСУН2020

Допълнителна информация:

• Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не е задължително
• Един кандидат може да подаде едно или повече проектни предложения.
• Едно проектно предложение може да се отнася за едно или за повече местообитания.
• Едно проектно предложение може да цели подобряване състоянието на избраното местообитание /избраните местообитания по един или по повече параметри.
• Бенефициентът има право да поиска авансово плащане до 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Очаквани резултати:

• В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.

Критерии за оценка:

1. Обхват на проекта - 20т.
2. Описание на проекта - 15т.
3. График и дейности - 15т.
4. Методика на работа - 20т.
5. Капацитет на кандидата - 15т.
6. Финансова оценка - планиране и обосновка на бюджета на проектното предложение - 5т.
7. Финансова оценка – обосновка на бюджета на проектното предложение - 10т.
Максимум 100 т.
Минимум 23 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.