Bulgarian Български

Агенция по заетостта започна набирането на заявления за включване на безработни лица в обучение по част от професии по специалностите „Малък и среден бизнес” или „Бизнес услуги” за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения по схема BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент I” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В обученията могат да се включат безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

Продължително безработни лица, с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” повече от 12 месеца, които не получават месечно социално подпомагане, се включват в целевата група, ако притежават средно или по-високо образование.

В целевата група не се включват лица, обект на месечно социално подпомагане, независимо от продължителността на регистрацията им в ДБТ.

Заявленията по образец и необходимите подкрепящи документи се подават лично от заинтересованите лица в териториалните Дирекции „Бюро по труда”.
Желанието на лицата за избор на специалност се посочва в заявлението.

Необходими документи за включване в обучението:

  • Заявление по образец;
  • Копие на документ за завършено образование, заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис;
  • Копие на документ/и за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация (ако лицето декларира, че има завършено обучение за професионална квалификация), заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

След одобряване, лицата от целевата група се уведомяват от Дирекция „Бюро по труда” за реда и условията за предоставяне на ваучер за обучение.