Национален фонд „Култура“ обявява първа сесия за набиране на проектни предложения по процедура BG-RRP-11.015 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“, Компонент 11 „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Краен срок за кандидатстване: Първа сесия - 24.04.2024 г., до 17: 00 ч.
                                                     Втора сесия - 02.07.2024 г., до 17: 00 ч.
                                                     Трета сесия - 02.09.2024 г., до 17: 00 ч.
                                                     Четвърта сесия - 06.11.2024 г., до 17: 00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на КТИ.

Допустими кандидати:

1. държавние, общински и регионални културни институти, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;
2. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазване на културно-историческото наследство;
3. еднолични търговци, учредени съгласно Търговския закон, чийто предмет на дейност е създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазване на културно-историческото наследство;
4. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с вписана в Устава/Учредителния си акт цел, свързана със създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазване на културно-историческото наследство;
5. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за народните читалища.

Целеви групи:

• културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата

Допустими дейности:

1. Създаване на един или повече нови културни продукти (включително и нова комбинация от съществуващи такива, например фестивали) в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
2. Създаване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари, пърформанси, критически дискусии, лекции, прожекции, инсталации и други;
3. Предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния продукт от ПИИ по отношение укрепване на настоящи и развиване на нови публики;
4. Създаване на превод и субтитри, включително симултанен или консекутивен превод, свързан със създаването на културния/ните продукт/и от ПИИ;
5. Популяризиране и разпространение на създавания/ите в рамките на ПИИ културен/ни продукт/и;
6. Адаптация на създадения културен/ни продукт/и в нови формати за различни канали или неконвенционални локации и аудитории с цел разпространение на продукта/продуктите и достигане до нови публики и/или социално изолирани групи;
7. Създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния/ите продукт/и (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
8. Създаване на децентрализирано културно съдържание (културен продукт и/или съпътстващи го дейности) извън градския културен център;
9. Адаптация на културните продукти с цел достъп на лица с увреждания.

Бюджет на процедурата:

• 22 534 000 лв., разпределен в 4 сесии
За първа сесия размерът на средствата е 15 000 000 лв., като останалия финансов ресурс се разпределя допълнително до края на 2025 г.

Размер на безвъзмездната помощ:

• Минимум - 70 000 лв.
• Максимум - 142 000,00 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 90%

Допустими разходи:

I. ПРЕКИ РАЗХОДИ
• Разходи за персонал
1.Възнаграждения за творчески и технически екип, вкл. разходи з а осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, пряко свързани с реализацията на проекта. Срокът на сключените договори с екипа трябва да съвпада със срока на изпълнение на проекта, а договора да бъде с предмет, съответстващ на конкретната роля на лицето в проекта;
2. Разходи за командировки на участниците в проекта - транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво), дневни и нощувки (съгласно Наредба за командировките в страната).
• Разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи (до 30% от преките допустими разходи по проекта за ДМА и ДНМА)
1. За материали и консумативи, необходими за създаването и разпространението на културния/те продукт/и.
2. Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, свързани със създаване и/или представяне на културния/те продукт/и.
3. Разходи за дълготрайни нематериални активи, като софтуер и/или покупка на лиценз за софтуер, свързани със създаване и/или представяне на културния/те продукт/и.
• Разходи за услуги
1. Разходи за наем или такса за ползване на творчески пространства (реални или виртуални), за наем на техника, съоръжения, софтуер, теренни съоръжения и помощни средства, свързани с реализацията и разпространението на културния/ите продукт/и;
2. Разходи за проучване на терени и локации за създаване и/или представяне на културния продукт, услуги по подбор на изпълнителски и творчески състав;
3. Разходи за транспорт на участниците в проекта и на културния/те продукт/и, на материали, оборудване и техника, свързани с проекта;
4. Разходи за превод, свързан с прякото представяне на културния/те продукт/и, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния/те продукт/и.
5. Други специфични разходи по създаването на културния/те продукт/и.
6. Разход за монтаж, експониране и поддръжка на културния/те продукт/и в публична среда, включително и разходи за охрана;
7. За абонаменти към специализирани платформи, свързани с прякото реализиране на културния/те продукт/и или разпространението му/им;
8. Разходи за откупуване на права - авторски и сродни, пряко свързани с културния/ите продукт/и;
- По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво);
- Приоритет имат алтернативни варианти за пътуване с по-ниско ниво на нанасяне на вреда на околната среда.
II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
1. Разходи за счетоводни услуги, в т.ч. одит (заверка от експерт-счетоводител) - до 5% от преките разходи;
2. Юридически услуги - до 5% от преките разходи;
3. Разходи за административен екип по проекта, включително ръководител и координатор - до 10% от преките разходи;
4. Разходи за маркетинг и реклама, изработка на информационни и илюстративни материали в дигитален формат - до 5% от преките разходи;
5. Разходи за предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния/те продукт/и, предоставени от външни консултанти и доставчици на услуги - до 5% от преките разходи;
6. Разходи за консултантски услуги, предоставяни от външни консултанти и доставчици на услуги, свързани с административната част по оформяне, кандидатстване и отчитане на проекта по настоящата процедура - до 10% от преките разходи.

Продължителност на проекта:

• 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Разходите се финансират чрез авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане. Авансовото плащане може да бъде в размер до 60% от общия размер на безвъзмездното финансиране, като за обезпечаването допустимите по процедурата частни културни организации и еднолични търговци предоставят банкова гаранция или застраховка гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на исканата авансова сума. Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане трябва да бъде равен на срока за изпълнение на одобрения проект, удължен с шест месеца. Междинното плащане може да бъде в размер до 90% от общия размер на безвъзмездното финансиране. В случай че по подадения проект се кандидатства както за авансово плащане, така и за междинно плащане, тогава окончателното плащане не може да бъде по-малко от 10%.
Процедурата е под режим „минимална помощ“ (de minimis). Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро, в случай на едно и също предприятие, за период от три предходни години.

Критерии за оценка:

• Качества на кандидата - 26 т.
• Качества на културния продукт - продукция или копродукция - 62 т.
• Финансов критерий - 6 т.
Максимален брой точки - 94, минимален брой точки - 10.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.