Bulgarian Български

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на мобилността, образованието и младежта в рамките на обединена Европа, консултирането на организации и млади хора по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. За България национален партньор по мрежата е Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Краен срок за кандидатстване: 27.03.2022 г.

Допустими кандидати:

• кандидатстващата организация трябва да е юридическо лице с нестопанска цел;
• кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“ и мрежата „Евродеск“;
• опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
• организацията е необходимо да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора и да има пряк контакт с тях;
• кандидатът трябва да разполага с необходимия организационен, технически и финансов капацитет, с цел да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.

С одобрените кандидати за Евродеск мултиплаери ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2027 г. /края на програмния период на Програма „Еразъм+“/.

Недопустими кандидати:

1. Организации, които кандидатстват за Евродеск мултиплаери и имат финансови задължения към ЦРЧР в размер по-голям от равностойността на 200 (двеста) евро, не са допустими кандидати.
2. Всички кандидатури, които:
- са на кандидати, закъснели с повече от 5 месеца след датата, на която, съгласно сключен договор между тях и ЦРЧР, е следвало да представят краен отчет за осъществяван от тях проект;
- са на кандидати с неуредени задължения към ЦРЧР, за период от повече от 5 месеца, след определяне на сума за възстановяване по сключен договор;
- са на кандидати, вписани в регистър на нередностите, воден от ЦРЧР.

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване
2. Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията /копие/
3. Бланка за правен субект на организацията
4. Автобиография на лицето, което ще отговаря за Евродеск от страна на организацията.
Всички документи, подписани (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, се подпечатват и сканирани се изпращат по имейл до:

Михаела Канарчева – координатор Евродеск-България
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.: 02/ 915 50 20

За дата на подаване на документите се счита: датата на имейла, която трябва да бъде до 27.03.2022 г. включително.