Bulgarian Български

Столична община набира проектни предложения по програма „Социални иновации“ за 2022 г., които се финансират от общинския бюджет.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2022 г.

Основна цел на процедурата:

• да насърчава подобряването на качеството на живот, съблюдаването на човешките права и социалното включване на уязвимите групи, като стимулира прилагането на проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Допустими кандидати:

• юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община.

Допустими дейности:

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• максимум - 5000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%
• Наличието на съфинансиране от страна на кандидатите не е задължително, но дава предимство чрез получаване на допълнителни точки при оценяването.

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения
• Командировъчни разходи
• Разходи за услуги с организиран транспорт (групово пътуване)
• Разходи за закупуване на стоки или предоставяне на услуги от доставчик
• Административни разходи ( офис консумативи, режийни и др.) - до 10% от стойността на проекта

Продължителност на проекта:

• проектите се реализират в периода 16.03.2022 г. – 16.11.2022 г.

Начин на кандидатстване:

• Документите се подават на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

Документи за кандидатстване

Допълнителна информация:

• Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.
• Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 06.02.2022 г. – 07.03.2022 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.
• Финансирането от Столична община се извършва на траншове, както следва:
1. Авансово – 40 % от сумата по договора и след представяне на фактура;
2. Междинно – по желание на изпълнителя, след представяне и одобрение на междинен отчет на изпълнението – до 40 % от сумата по договора и след представяне на фактура;
3. Окончателно – остатъкът от сумата по договора, до стойността на одобрените разходи, след представяне и одобрение на финалния отчет и представяне на фактура.

Критерии за оценка:

• Съответствие на проекта с поставените цели на Програмата - 10 т.
• Значимост на поставения социален проблем - 10 т.
• Новаторство - 15 т.
• Проектът ще донесе конкретни и ясни ползи за своите бенефициенти - 10 т.
• Разширено участие на гражданите - 5 т.
• Посочени са конкретни цели и очаквани резултати - 10 т.
• Проектът е изпълним - 10 т.
• Организацията има капацитет да реализира проекта - 10 т.
• Бюджетът е представен съгласно изискванията, в съответствие с дейностите - 8 т.
• Предвидените разходи са необходими и обосновани - 6 т.
• Стойностите в бюджета са реалистични - 6 т.
• Предвиден е собствен принос - 3 т.
Максимален брой точки - 103, минимален брой точки - 56.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.