Bulgarian Български

Програмният оператор на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на проекти по програма „Вътрешни работи“ - BGHOMEAFFAIRS-1.003 Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица

Краен срок за кандидатстване: 18.08.2021, до 17:30 часа

Основна цел на процедурата:

• повишаване на капацитета на националните служби, работещи в областта на убежище и миграция със специален фокус върху нуждите на уязвими лица и по-конкретно непридружени малолетни и непълнолетни.

Допустими кандидати:

• Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България.

Допустими партньори:

• Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в Норвегия, България, други държави-бенефициенти или страна извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България, международна организация или нейни органи или агенции, които могат да участват и допринесат за даден проект.

Целеви групи:

• Непридружени непълнолетни и малолетни, подали молба за международна закрила, непридружени непълнолетни и малолетни, на които е отказана международна закрила или такива, които не са подали молба за международна закрила като специален фокус, и търсещите убежище;
• Държавни институции, местни институции, местна администрация, работещи в областта на убежището и миграцията;
• Служители на недържавни организации, работещи в областта на убежището и миграцията.

Допустими дейности:

Компонент 1
• Функциониране (ремонт, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) на приемателни съоръжения за уязвимите групи, търсещи убежище, с фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни;
• Предоставяне на социални, здравни, образователни и правни услуги на уязвимите групи, търсещи убежище с фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни.
• Здравни мерки, предоставяни на лицата, търсещи убежище със специален фокус върху уязвимите групи
Компонент 2
• Изграждане на капацитет на националните институции, НПО и международни организации в областта на убежището и миграцията;
• Разработване на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа, попечителство и представителство на непридружените непълнолетни и малолетни;
• Обучения на персонала на заинтересованите страни за повишаване на знанията, експертизата и управленските умения за подкрепа и защита на уязвимите лица, търсещи убежище със специален фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни.
• Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО, които работят с мигранти и лица, търсещи убежище;
• Разработване на предложения за допълнително развитие на политиката и правната рамка в областта на убежището и миграцията;
• Обмяна на знания и добри практики между български и норвежки субекти по отношение на организацията на приемателните съоръжения, системите за управление във връзка с уязвимите групи и по специално непридружените непълнолетни и малолетни.
Всички проектни предложения следва да предвидят следните задължителни дейности:
• Информация и публичност;
• Управление на проекта;

Бюджет на процедурата:

• 5 867 400 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 391 160 лева
• максимум - 1 955 800 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%
• В случай на проекти, изпълнявани от социален партньор, по силата на чл. 1.6. от Регламента максималният размер на финансиране е до 90% от общите допустими разходи по проекта.
• Кандидатът може да предвиди собствен принос от минимум 10 % от допустимите разходи по проектното предложение за исканата безвъзмездна помощ
• При проекти, изпълнявани от НПО или социален партньор, приносът в натура под формата на доброволен труд може да достигне до 50% от собствения принос, ако такъв е предвиден. За целите на изчисляването на приноса в натура, един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от месечната заплата. Доброволният труд трябва да съответства на заплатата, която се заплаща за подобна работа в организацията с включени осигурителни вноски.

Допустими разходи:

• разходите за персонал, назначен да работи по проекта, които включват действителни заплати плюс вноски за социално осигуряване;
• разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) за персонал или други лица, които участват в дейностите по проекта;
• закупуване на ново оборудване;
• закупуване на земя и недвижим имот;
• разходи за ремонт на недвижим имот;
• разходи за консумативи и запаси;
• разходи за външни услуги;
• разходи за публичност, прозрачност, оценка на проекта, външен одит, банкови гаранции, разходи за превод;
• разходи за хонорари за правни консултации, нотариални разходи и разходи за технически и финансови експерти;
• разходи, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект;
непреки разходи;
• разходи за управление на проекта - до 10% от общите допустими преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• не по-късно от 30 април 2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване 

Критерии за оценка:

• Финансов, технически и административен капацитет - 20 т.
• Съответствие - 30 т.
• Методология, организация и индикатори - 27 т.
• Устойчивост - 10 т.
• Бюджет и ефективност на разходите - 13 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 60.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.