Bulgarian Български

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” обявява покана за кандидатстване с проекти по процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2021 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
• Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);
• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);
• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).
• структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

Целеви групи:

• Структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общини, както и техните служители;
• Неправителствени организации, както и техните служители;
• Социално-икономически партньори, както и техните служители;
• Бизнес;
• Общественост.

Допустими дейности:

• Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
• Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията - препоръки до компетентните органи на власт и/или администрации в рамките на проекта;
• Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено значими каузи;
• Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП - съвместно с партньор държавна администрация/ орган на държавна власт/ община.
• Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство - до 10% от общо допустимите преки разходи по проекта.

Бюджет на процедурата:

• 11 145 970 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 60 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения на персонала на Кандидата и/или Партньора/ите, (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) - не повече от 14,85 лева/час;
• Разходи за командировки на служителите на Кандидата/Партньора/ите
• Разходи за услуги;
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
• Разходи за закупуване и/или разработване на софтуер - до 10% от общо допустимите преки разходи;
• Непреки разходи - 8% от допустимите преки разходи

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• По тази процедура се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013

Очаквани резултати:

• повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
• нарастване на активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
• отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

Критерии за оценка:

• Описание и обосновка на целите на проектното предложение - 4 т.
• Описание на целевите групи и техните потребности - 8 т.
• Принос на планираните дейности за удовлетворяване на идентифицираните потребности на целевите групи - 8 т.
• Съответствие на резултатите от дейностите и индикаторите по проектното предложение - 10 т.
• Мултиплициране на резултатите по проектното предложение - 4 т.
• Допустимост на дейностите по проекта - 8 т.
• Въздействие на местно ниво (кметство/ община/ област) - 6 т.
• Дейностите са обосновани и ясно описани - 18 т.
• Наличие на партньорство по проекта - 6 т.
• Техническа проверка - 6 т.
• Съответствие и обвързаност между дейности и разходи - 4 т.
• Допустимост на разходите - 18 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 60.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.