Bulgarian Български

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обявява покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Краен срок за кандидатстване: 23.08.2021 г., до 17.30 ч.

Основна цел на процедурата:

• организиране на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните зони, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат нови публики;
• подобряване на достъпа до изкуства и култура в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
• популяризиране на културни инициативи на етнически и културни малцинства и/или подобряване на достъпа им до култура;
• насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен между организации от държавите донори и такива от България.

Допустими кандидати:

• всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Допустими партньори:

• Всички нетърговски, публични и частни организации, включително неправителствени, установени като юридически лица в България, чиято принципна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.
Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Тематични области:

• изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти в тяхното многообразие, които могат да бъдат комбинирани и представени пред обществеността;
• представяне на нови културни събития/мероприятия и развиване на публика, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво;
• проекти, които имат за цел да подобрят достъпа до изкуства и култура в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
• проекти, които имат за цел да популяризират културни инициативи на етнически и културни малцинства и/или да подобрят достъпа им до култура;
• проекти, които имат за цел да насърчат двустранното сътрудничество и обмен между субекти от държавите донори и субекти от България.

Допустими дейности:

• дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития) с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др., с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти, свързани с участието на представители от Страните-донори;
• дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др., с участието на представители от страните-донори;
• създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;
• създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;
• развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.;
• дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество;
• леки ремонтни дейности („текущ ремонт“), пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.
• Провеждане на турне/пътуващо събитие включва представяне на събитието/инициативата/проявата, реализирана в рамките на един проект, в минимум 3 по-малки населени места, в поне две различни административни области.

Целеви групи:

• творци, заети в областта на изкуството и културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи (Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години включително);
• гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, деца, лица, интересуващи се от култура и изкуства и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
• лица в отдалечени и/или труднодостъпни райони;

Бюджет на процедурата:

• 1 582 353 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 евро
• максимум - 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Възнаграждения на екипа за управление на проекта;
• Разходи за командировки на членовете на екипа по управление на проекта;
Общите разходи за управление не трябва да надвишават 15% от общите допустими разходи по проекта.
• Разходи за възнаграждения на вътрешни експерти (персонал на бенефициента и/или партньора) и техните командировъчни разходи, както и за външни експерти, пряко свързани с изпълнението на проекта (куратори, арт мениджъри, аниматори и др. подобни);
• Разходи за наемане на движимо и недвижимо имущество;
• Разходи за транспорт;
• Разходи за публичност и визуализация;
• Разходи за организиране на провеждане и участие в мероприятия, събития;
• Разходи за организиране и провеждане на обучения;
• Други преки разходи;
• Разходи за текущ ремонт (до 20% от общите допустими разходи по проекта);
• Разходи за материални активи;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за тàкси;
• Непреки разходи:
- отопление/ природен газ;
- комунални разходи – ел. енергия, вода;
- пощенски и разходи за куриер;
- телефони и интернет;
- офис консумативи и офис доставки;
• Разходи за услуги.

Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.
Общо разходите за текущ ремонт, за придобиване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНМА) не могат да надвишават 70% от общите допустими разходи по проекта.
Бенефициентите и партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:
а) въз основа на реалните непреки разходи за тези бенефициенти и партньори по проекти, отразени в аналитична счетоводна система, която да установява техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;
б) твърда ставка в размер до 25% от общите допустими преки разходи, с изключение на преките допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходи за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на бенефициента или на партньора по проекта;
в) твърда ставка в размер до 15% от допустимите преки разходи за персонал, без да е налице изискване за Програмния оператор да извърши изчисление, за да определи приложимия размер или
г) твърда ставка, прилагана спрямо допустимите преки разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и бенефициенти.

Продължителност на проекта:

• не по-малко от 6 месеца и не повече от 24 месеца, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

Плащанията са:
- авансово - до 30%
- междинно - до 80%
- окончателно - до 20%

Критерии за оценка:

• Оперативен и административен капацитет - 10 т.
• Съответствие и обосновка на проектното предложение - 30 т.
• Артистична стойност, комплексност, вариативност и развитие на публики - 29 т.
• Финансова обосновка и бюджет - 12 т.
• Партньорство - 19 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 60.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.