Bulgarian Български

Столична община отваря за кандидатстване процедура по програма „Социални иновации“ за 2021 г.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2021 г.

Основна цел на процедурата:

• Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Допустими кандидати:

• юридически лица с нестопанска цел;
• народни читалища със седалище на територията на Столична община.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 5 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100 %

Продължителност на проекта:

• Стартирането на изпълнението на проектите се извършва от 16.03.2021 г. след сключване на договор между СО и финансираната организация. Крайният срок за изпълнението на проектите е до 16.11.2021 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения се подават на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №88, ет.5, ст.508

Допълнителна информация:

• Наличието на съфинансиране от страна на кандидатите не е задължително, но дава предимство чрез получаване на допълнителни точки при оценяването;
• Финансираните кандидати следва да предоставят на Столична община безвъзмездно за ползване за срок от 10 години неизключителното право да използва всички свързани с проектите произведения – иновации без комерсиална цел.

Очаквани резултати:

• Програмата е насочена да съдейства за установяването и анализирането на иновационните решения и за по-широкото им използване на практика, за да се подпомогне Столична община да увеличи ефективността на своите социални услуги и да усъвършенства своите политики и дейности за социална закрила и приобщаване.

Критерии за оценка:

• Критерии за социално иновативен потенциал на проекта:
1. Съответствие на проекта с поставените цели на Програмата - 10 т.
2. Значимост на поставения социален проблем - 10 т.
3. Новаторство - 15 т.
4. Проектът ще донесе конкретни и ясни ползи за своите бенефициенти - 10 т.
5. Разширено участие на гражданите - 5 т.
• Критерии за реалистичност и изпълнимост:
1. Посочени са конкретни цели и очаквани резултати - 10 т.
2. Проектът е изпълним - 10 т.
3.Организацията има капацитет да реализира проекта - 10 т.
• Критерии за реалистичност на бюджета:
1. Бюджетът е представен съгласно изискванията, в съответствие с дейностите - 8 т.
2. Предвидените разходи са необходими и обосновани - 6 т.
3. Стойностите в бюджета са реалистични - 6 т.
4. Предвиден е собствен принос - 3 т.
Максимум - 103 т.
Минимум - 55 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.