Bulgarian Български

Фонд Активни граждани е част от програмна област „Гражданско общество“, чиято цел е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Краен срок за кандидатстване: 5.01.2021 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Да подкрепи дългосрочни проекти на граждански организации, предлагащи стратегически решения в полза на устойчивостта и капацитета на гражданския сектор в България, укрепвайки неговата роля за насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и правата на човека.

Допустими кандидати:

• граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст).

Приоритетни области:

1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост.
2. Подкрепа за правата на човека.
3. Овластяване на уязвими групи.
4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.
5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Допустими дейности:

• Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани страни);
• Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;
• Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности и др.);
• Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;
• Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;
• Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;
• Предоставяне на правна помощ;
• Изграждане на партньорства;
• Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;
• Закупуване на оборудване и софтуер с цел да се даде възможност на работещите в НПО, активистите и уязвимите общности да работят в цифрова среда във връзка с COVID-19.
• Обучения за използване на дигитални инструменти във връзка с COVID-19.
• Осигуряване на лични предпазни материали и вещества за дезинфекция във връзка с COVID-19.
• Развиване на оперативен капацитет в НПО за посрещане на предизвикателства, свързани с COVID-19, включително разработване на организационни политики и подходи към целевите групи и др.
• Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;
• Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за постигането на целта на проекта.

Проектът задължително трябва да включва следните две дейности:
• Управление и отчитане на проекта;
• Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от проекта.

Целеви групи:

• Преки целеви групи (посредници):
- Малки и средни предприятия (с персонал между 10-249 души);
- Големи предприятия;
- Музеи и други организации, представящи визуално изкуство;
- Театри;
- Учители и преподаватели (всички нива);
- Персонал в сферата на образованието (без преподаватели);
- Университетски институции;
- Медицински персонал;
- Съдии;
- Полиция;
- Служители на гранична полиция;
- Затвори/пробационни служби;
- Прокурори;
- Миграционни служби;
- Ромски медиатори;
- Политици (на национално и местно ниво);
- Публични институции (на национално и местно ниво);
- Граждански организации;
- Синдикати;
- Работодателски организации;
- Инспекции по труда;
- Медии.

• Крайни ползватели:
- Деца и младежи (0-17 г.);
- Млади хора (18-29 г.);
- Възрастни хора (65+ г.);
- Малки и средни предприятия (персонал между 10-249 души);
- Предприемачи;
- Артисти;
- Ученици и студенти (на всякаква възраст);
- Лица на възраст между 15 и 24 години, които не работят, не учат и не са на стаж или обучение;
- Изследователи;
- Хора с увреждания (с изключение на ментални);
- Хора с интелектуални затруднения;
- Хора, носители на заразни болести;
- Хора, страдащи от зависимост (от алкохол, наркотици);
- Малолетни и непълнолетни правонарушители;
- Лишени от свобода лица;
- Жертви на престъпления от омраза/реч на омраза;
- Жертви на домашно насилие/насилие, основано на пола;
- Жертви на трафик на хора;
- Бежанци, мигранти, търсещи убежище;
- Непридружени деца, търсещи убежище;
- Евреи;
- ЛГБТИ;
- Мюсюлмани;
- Роми;
- Други малцинства;
- Граждански организации;
- Безработни;
- Работодатели;
- Хора в риск от бедност;
- Широката общественост. 

Бюджет на процедурата:

• 4 771 280 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум- 10 001 евро
• максимум- 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори)
• Доброволен труд
• Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по проекта – участници в конференции, обучения и др.)
• Материали и консумативи за проектни дейности
• Услуги за проектни дейности
• Разходи в изпълнение на изисквания на договора за безвъзмездно финансиране
• Амортизация на дълготрайни активи
• Закупуване на оборудване (ДМА)
• Разходи за ремонт и реконструкция

Продължителност на проекта:

• Дейностите по проекта се изпълняват от 12 до 34 месеца, но е необходимо да приключат не по-късно от 30 април 2024 г.

Начин на кандидатстване:

Онлайн формуляр 

Допълнителна информация:

• Кандидатите могат да изберат само един тематичен приоритет.

Китерии за оценка:

• Съответствие на проекта с целите на Фонда и на нуждите- 25 т.
• Съответствие, изпълнимост и устойчивост на предлаганите решения- 25 т.
• Капацитет и екип на кандидата за изпълнение на проекта- 25 т.
• Бюджет- 25 т.

Максимум 100 т.
Минимум 30 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.