Bulgarian Български

Представителството на Европейската комисия в България обявява покана за представяне на предложения с реф. номер ED-BG-2020. Търсят се партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра „Европа директно“, като кандидатстват за безвъзмездна помощ.

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2020 г., до 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време)

Основна цел на процедурата:

• да бъдат създадени общо 13 центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО – най-малко по два центъра във всеки от 6-те района за планиране (ниво NUTS2), в различните области на България (ниво NUTS3), без област София.

Очаквани резултати:

• създаване на минимален брой от 2 центъра EUROPE DIRECT (Европа директно) във всеки от 6-те NUTS2 райони за планиране в България;
• създавне на максимален брой от 1 център EUROPE DIRECT (Европа директно) във всяка от 27-те NUTS3 области в България.

Допустими кандидати:

• публичен орган, като например община или местен/регионален орган на друго равнище, или
• федерация/асоциация на местни органи, организация с нестопанска цел, социален партньор, учебно заведение или организация за обучение.

Недопустими кандидати:

• Физически лица

Допустими дейности:

• Информиране на гражданите и ангажираност с тях
• Връзки с местни медии и разпространители на информация
• Осведоменост на местно равнище за чувствителни теми на ЕС
• ЕС в училищата
• Насърчаване на регионална мрежа от мрежи

Бюджет на процедурата за 2021 г.:

• 305,071 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• Годишни безвъзмездни средства за съфинансиране на EUROPE DIRECT (ЕВРОПА ДИРЕКТНО) за годините 2022 – 2025 г.: 30,400 евро
• Годишни безвъзмездни средства за съфинансиране на EUROPE DIRECT (ЕВРОПА ДИРЕКТНО) за 2021 г.: 20,267 евро
• Еднократни допълнителни безвъзмездни средства през 2021 г. за проява, която популяризира EUROPE DIRECT (ЕВРОПА ДИРЕКТНО): 3,200 евро

Продължителност на проекта:

• 2021 - 2025 г. Дейностите на центровете ще започнат да се изпълняват от 1.05.2021 г.

Начин на кандидатстване:

•  онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

 

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.