Bulgarian Български

Министерството на културата обявява сесия за набиране на проекти в областта на визуалните изкуства - живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн, пърформанс, художествени занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2020 г.

Цели на процедурата:

• създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;
• стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;
• развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;
• създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;
• развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

Допустими кандидати:

• вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата частни културни организации по смисъла на ЗЗРК (фондации, сдружения, асоциации, лица, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за кооперациите и др. в частна или обществена полза), които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

Недопустими кандидати:

• физически лица;
• бюджетни организации (по смисъла на Закона за публичните финанси, § 1 от ДР)
• културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК.

Допустими дейности:

• Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, публични дебати), каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства;
• Проекти в културни институти или други пространства;
• Партньорски проекти между организации в страната;
• Проекти, които насърчават пазара на изкуството, както и мрежови проекти и инициативи в страната и в чужбина.

Приоритети:

• участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или слабо познати автори;
• разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства и участие в глобалните процеси;
• утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на адекватни условия на труд и възнаграждения за екипа и преките участници в проекта;
• наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

Бюджет на процедурата:

• 500 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 5 000 лв.
• максимум - 30 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% (Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение, за което не се изисква съфинансиране.)

Допустими разходи:

• административни разходи – до 35% от общата стойност на проекта (вкл. възнаграждения по граждански и други договори на персонал в организацията, осигуровки, наем на офис, консумативи и режийни);
• пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. командировки, транспорт, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.);
• разходи за осигуряване на материали и консумативи, гарантиращи спазването на противоепидемичните мерки.

Продължителност на проекта:

• от датата на сключване на договор с Министерството на културата до 20.04.2021 г.

Начин на кандидатстване:

• подаване на проекта в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.
или
• подаване на проекта на посочените в обявата адреси на ел. поща се изпраща в електронен вид сканирано заверено копие, като общият обем на прикачените файловете не трябва да надвишава 10 МВ.

Китерии за оценка:

1. Съответствие с подцелите на програмата (застъпени са поне две от подцелите) - 5 т.
2. Проектът отговаря на приоритетите на конкретната сесия (застъпени са поне два от приоритетите) - 5 т.
3. Проектът има ясна взаимовръзка между цели, дейности и резултати - 5 т.
4. Избраните средства и дейности за реализация съответстват на творческата концепция - 5 т.
5. Отличителност и оригиналност на идеята на проекта - 5 т.
6. Потенциал за качество на изпълнението и представянето на проекта - 5 т.
7. Творчески капацитет и възможност за развитие на участниците - 5 т.
8. Потенциал на проекта за привличане и развиване на публики (адаптирано и многоезично съдържание, диференциран подход към различни целеви групи,привличане на слабо представени групи или групи със специфични потребности) - 5 т.
9. Наличие на съпътстващи образователни или дискусионни формати - 5 т.
10. Управленски капацитет на организацията - 5 т.
11. Реалистичност на очакваните резултати - 5 т.
12. Проектът предвижда достъпност на информацията в бъдеще или има потенциал за развитие - 5 т.
13. Обоснованост и реалистичност на разходите (в съответствие със средните пазарни стойности за предлаганите разходи) - 5 т.
14. Детайлна количествена разбивка на разходите - 5 т.

Максимум 70 т.
Минимум 21 т.

Допълнителна информация:

Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, тел: 02/94-00-826, тел: 02/94-00-885, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Заявителят следва да се свърже с експертите на посочените телефони за получаване на регистрационен номер на проекта.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.