Bulgarian Български

Отворена е за кандидатстване втората процедура за набиране на проекти по трансграничнатапрограма Румъния - България 2014 - 2020 г. Поканата се отнася за Приоритетни оси 4 и 5.

Краен срок: 15.03.2015, 16.00 часа

Основна цел на програмата:

• да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, използвайки нейните човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.

Приоритетни оси:

• Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
• Приоритетна ос 5: Ефикасен регион

Специфични цели на програмата:

• Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
• Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

Допустими територии:

• 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и
• 8 области на Република България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич)

Допустими кандидати:

• Български и румънски нестопански и неправителствени организации (асоциации, сдружения, фондации);
• Оператори от публичния сектор, органи, регулирани от публичното право, местни/ регионални/ национални власти, които отговарят на един от следните критерии:
- да имат седалище в допустимия трансграничен регион или;
- да са организации, чиито седалища не се намират в избираемата област, но се намират в Румъния или България и имат местни/регионални клонове с правен статут (юридическо лице), създаден в избираемата зона.
- да са румънски или български национални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира до избираемата област на програмата.
• Кандидати, ситуирани в Румъния и България, със седалища извън избираемата зона, които не могат законно да разкрият местен/регионален клон със статут на юридическо лице в избираемата зона, могат да участват в проекти, при условие че бюджетът им е ограничен до 20% от Общият бюджет на проекта.
• Необходимо е да има поне по един кандидат от всяка страна, отговарящ на критериите.

Допустими партньори:

Максималният брой на партньорите по един проект е 5, включително и водещият партньор!

Видове проекти:

• Меки проекти - при тези проекти няма инвестиционен компонент или по-малко от половината бюджет е за закупуване на оборудване.
• Твърди проекти - при тези проекти се предвижда изграждане на инфраструктура или повече от половиния бюджет е определен за инвестиции в оборудване.

Допустими дейности:

• По Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион

1. предвиждане на дългосрочни възможности за заетост, създадени от двете страни на границата чрез структурни промени в пазара на труда и развитието на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучение през целия живот, за подпомагане на преходите в кариерата.
2. разработване на съвместни стратегии, планове и проучвания, свързани с трансграничната мобилност и идентифициране на ключовите браншове, които могат да активират мобилността на работната сила.
3. сътрудничество при предлагането на услуги за работодателите и за установяване на партньорства с образователни институти и други институции, предлагащи услуги по заетост, за организиране на гъвкаво, превантивно и ефективно предоставяне на услуги.
4. предоставяне на изчерпателна и официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси, в българските и румънските гранични райони, чрез редовни сесии за обучение и курсове за съответните нормативни актове, за намаляване на съмненията на съответните административни звена и работодатели относно начина на тълкуване и прилагане на специфични регламенти.
5. разработване и осигуряване на съвместни специални програми в професионалното обучение в сектори, в които липсват специални умения или по взаимодопълващи се въпроси като устойчивото развитие.
6. съвместно обучение и подкрепа, обмен на добри практики за по-добра интеграция на пазара на труда.
7. повишаване на осведомеността относно възможностите за работа в цялата трангранична област.
8. предоставяне на специални езикови курсове за мобилни служители и хора, търсещи работа, които потенциално биха увеличили шансовете им да си намерят работа в избираемата зона.
9. създаване/ разработване на инфраструктура, пряко свързана с увеличаване на мобилността на работната сила.
10. разработване на съвместни стратегии и мерки за по-добро включване в пазара на труда на категориите население в неравностойно положение.
11. разработване на информация и консултации за трансгранични пътуващи и потенциални работодатели чрез създаване и разработване на съвместни бази данни в експлоатация на мобилността на работната сила.
12. предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на търсещите работа от двете страни на границата, като се разширява предоставянето на услуги на преобразуватели на работни места и подпомагане на неактивните да се върнат на работа.
13. създаване и развитие на трансгранични бизнес инкубатори и виртуални инкубатори за насърчаване на заетостта на персонала и от двете страни на границата (фирми, базирани на местните активи и местните нужди на услуги като иновативен опознавателен туризъм, морски и воден туризъм и екотуристически продукти, намиращи се в регион на устойчив туризъм и биологично земеделие и производство на храни).

• По Приоритетна ос 5: Ефикасен регион

1. Анализ и хармонизиране на нормативната уредба.
2. Укрепване на местните/ регионалните трансгранични мрежи.
3. Проектиране на стратегии за изпълнение, разработване и трансфер на най-добри практики, модели и решения (включително най-добри практики за предоставяне на публични услуги чрез инструменти и методи на електронното правителство, или за управлението рискове, свързани с изменението на климата), организационни модели, инструменти за вземане на решения и насърчаване на пилотни действия за по-добро участие на всички групи от гражданското общество във вземането на решения и правенето на политики на трансгранично и местно ниво.
4. Координиране на политиките и инвестициите в областта на програмата - разработване на общи подходи към общи проблеми - в области като социалната политика, образованието, здравеопазването, заетостта, транспорта, околната среда и обичаи, енергийна ефективност, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците.
5. Разработване на модели за институционално сътрудничество и пространствена организация за и между различните териториални видове.
6. Обучение на персонала на публичните органи за увеличаване на капацитета (напр. с оглед на достъпа до изпълнението на проекти на ЕС, законодателството и управлението на публичните инвестиции в транграничното сътрудничество, в областта на енергийната ефективност, устойчив транспорт и подобряване управлението на трансграничния трафик, енергията от възобновяеми източници, адаптиране към изменението на климата).
7. Разработване на трансгранични модели за проектиране, тестване, сравнение и оценка на иновации (инструменти, процеси, действащи лица, организации и интерфейси) в областта на услугите от общ интерес, социалните услуги и публичната администрация.
8. повишаване на квалификацията в областта на разработване и прилагане на трансгранични политики.
9. Повишаване на осведомеността по отношение на трансграничните възможности (заетост, здравеопазване, образование и т.н.)
10. Подкрепа за модернизацията на обществените услуги в области като митниците, социални политики, образование, здравеопазване и трудова заетост (включително закупуване на оборудване и развитие на инфраструктурата).
11. Разработване на общи структури, системи и инструменти, които да гарантират непрекъснатостта и да позволяват постепенно увеличаване степента на развитие на трансграничното сътрудничество в областта на програмата.
12. Насърчаване на действията за намаляване на административната тежест за гражданите в трансграничен контекст.

Бюджет на програмата:

• Бюджетът на втората покана е 30 458 192 евро, от които:
- За Приоритетна ос 4 - 17 767 279 евро
- За Приоритетна ос 5 - 12 690 913 евро

Това е целия бюджет за тези два приоритета, което означава, че няма да има следващи покани по тях!

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• За меки проекти:
- Минимум 100 000 евро
- Максимум 750 000 евро

• За твърди проекти:
- Минимум 200 000 евро
- Максимум 1 500 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

- 85% от Европейския фонд за регионално развитие
- 13% - национално съфинансиране
- 2% - съфинансиране от партньорите

Допустими разходи:

1. Разходи за подготовка на проектното предложение
- командировъчни разходи за срещи между партньорите
- за външна експертиза и услуги
- за предпроектно проучване или еквивалентен технически документ,
- за анализ на разходите и ползите
- за проучвания и разходи за документация за издаване на необходимите разрешителни
- за документация свързана с плана за градско планиране, за оценка на влиянието, за местни проучвания/ оценки, включително и тяхната техническа проверка и т.н.
Разходите за подготовка не могат да надвишават 10% от преките разходи (за пътни и квартирни, външна експертиза и услуги, оборудване, инфраструктура и строителство).
2. Режийни разходи - за тези разходи няма да са необходими документи за доказването им. Подробно описание на разходите има в Приложение D - Списък на допустимите разходи и в Приложение E - Опростени разходи.
3. Директни разходи
- командировъчни разходи
- външна експертиза и услуги
- оборудване
- инфраструктура и строителство
4. Разходи за персонал - възстановяват се като фиксирана сума - максимум 15% от преките разходи за меки проекти или 5% за твърди проекти.

Продължителност на проекта:

• не повече от 24 месеца

Допълнителна информация:

Проектите се подават в един оригинал на хартия и едно копие, както и в електронен вид (на CD или DVD). Проектите могат да се подават или изпращат по пощата в централния офис на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш (Съвместен секретариат)

Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.