Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Краен срок за кандидатстване: за реализиране на мероприятия - до 31 май, за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане - 30 април на бюджетната година.

Допустими кандидати:

♦ физически лица;
♦ общини;
♦ български физически лица, регистрирани по Търговския закон;
♦ юридически лица;
♦ физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:
- предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
- подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;
- подобряване условията на живот на лица в риск;
- деинституционализация на социалните услуги;
- подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Веднъж годишно, на организации и общини, се отпускат средства и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението.
За задоволяване на възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизнено важни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска еднократна социална помощ веднъж годишно.

Допустими разходи:

- за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане – до 21 600 лв. на проект
- за социалното подпомагане и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон – до 24 000 лв. на проект
- за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението – до 6 000 лв. на проект

Документи за кандидатстване
При желание за кандидатстване с проект към Фонда, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.