Тръстът за социална алтернатива изпробва и подкрепя иновативни и резултатни проекти в три основни направления, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите.

Краен срок: текущ

Програми:
  • „Икономическо развитите и достъп до заетост”

По програмата се финансират дейности, свързани с осигуряване на възможности за членовете на семейства с минимален доход да получат умения и възможности за работа,  водещи към икономическа независимост като:

- Създаване на устойчиви партньорства със социално отговорни работодатели в различни сектори в България и осигуряване на заетост на хора от уязвими групи.
- Подкрепа на обучения за придобиване на умения, необходими при намиране на работа.
- Повишаване на доходите чрез подкрепа на предприемачески инициативи и финансиране на микро-кредитни програми.
- Изследване и подкрепа на програми, имащи за цел подобряване благосъстоянието на ромски общности  и промотиращи легализацията на квартали и сгради.

  • „Ранно детско развитие”

По програмата се финансират инициативи за осигуряване на равни възможности за деца в икономически неравностойно положение от зачеването им до шестгодишна възраст. Инвестициите по време на първите шест години от развитието на детето са с доказано най-висока възвращаемост по отношение на образователните постижения и икономическата продуктивност. Това е особено вярно за децата от семействата с ниски доходи. По тази причина, ние се фокусираме върху посрещане на нуждите в следните три области:

- Подкрепа за здравословни репродуктивни избори – превантивни  мерки срещу рисково сексуално поведение сред подрастващите и тийнейджърите, както и превенция на бременност в тийнейджърска възраст и др.
- Майчино и детско здравеопазване – домашни посещения при майки-първескини, за да им се помогне да добият знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете, програми за здравословно детско хранене и др.
- Ранно образование – програми за когнитивно, езиково, социално, моторно-двигателно и емоционално развитие на детето; разработване на образователни материали, които утвърждават културното разнообразие и подобряват ученето; програми, които увеличават участието на деца в риск в детска градина и в предучилищни групи.

ТСА проучва нови подходи за разработването на съвременни и високо ефективни програми за ранно детско образование и грижа, които да допълнят съществуващите  дейности и имат потенциал да предизвикат значима и устойчива промяна.

  • „Образователни възможности и постижения”

По програмата се финансират иновативни стратегии и инициативи, които водят до подобряване на образователните резултати на най-бедните деца в България, със специален фокус върху ромите.  Ние подпомагаме програми, които имат за цел:

- да намалят отпадането на децата от училище, засилват посещаемостта и академичните резултати и увеличават броя на децата, завършващи средно образование; и
- да подобрят качеството на образование в начална, основна и средна образователни степени, както и да намалят пропастта от академични резултати в средното училище между бедните (със специален фокус върху ромите) и останалите ученици.

Видове грантове (безвъзмездна финансова помощ):

Малък грант - до 10 000 лева
Стандартен грант - над 10 000 лева

Начин на кандидатстване:

Първо се разработва концепция за проекта, която се изпраща на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ако концепцията бъде одобрена, кандидатите попълват стандартен формуляр за кандидатстване и бюджет на проекта.

Отговор за одобението на проекта (или неодобрението) се получава в рамките на един месец след подаване на формулярите.

Инструкции за кандидатстване за Малък грант

Инструкции за кандидатстване за Стандартен грант