Фондация „Отворено общество” дава висок приоритет на защитата и подобряването на живота на хората в различните общества, особено на маргинализирани и изключени общности. Инициативата „Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа” се стреми да идентифицира, подкрепя и насърчава работата на младежите от Европа, борещи се с ксенофобията и нетолерантността и за насърчаване на включването.

Краен срок: текущ  

Допустими кандидати:
  • Юридически лица с нестопанска цел;
  • Неформални групи;
  • Физически лица.

Могат да кандидатстват представители следните страни: държавите-членки на Европейския съюз, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Допустими области:
  • Политическа и гражданска ангажираност на младите хора;
  • Интегриране на общностите на малцинствата и мнозинството;
  • Използване на нови медийни инструменти за противопоставяне на ксенофобията и справяне с дискриминацията;
  • Повишаване на информираността за значението и ползите от включването на малцинствените групи, напр. ромите, в икономическия, политическия и социалния живот на общността.
Бюджет:

Грантовете за отделните проекти няма да надвишават 2000$ USD.

Продължителност на проекта:

няма ограничение за продължителността.

Допълнителна информация:

Заявленията за кандидатстване се подават на английски, холандски, френски, унгарски или чешки език.