Tulipe FoundationЧрез своята програма за малки грантове, Фондация Лале подпомага неправителствени организации, предимно от малки населени места,за техни инициативи, свързани с местната общност.

Краен срок: текущ

Цел:

да се насърчи участието на хората от местната общност в различни инициативи и дейности от значение за общността.

Допустими кандидати:

Неправителствени организации

Допустими области на действие:
 • решаване на конкретни социални проблеми;
 • подобряване на условията на живот;
 • улесняване на достъпа до информация и обслужване;
 • предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;
 • повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование, възможности на пазара на труда и др.);
 • преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за взаимопомощ, самопомощ и солидарност между поколенията;
 • организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или разрешаването на проблеми на местната общност;
 • въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността.
Допустими дейности:
 • инициативи, които са от значение за местната общност;
 • инициативи, които предлагат нови възможности и перспективи за хората;
 • дейности, които спомагат за решаването на конкретни социални проблеми или специфични местни нужди, идентифицирани от общността;
 • които са насочени към подобряване на условията на живот;
 • които са замислени и изпълнявани от местна организация с подкрепата и участието на общността;
 • които предполагат устойчивост на дейностите и резултатите във времето;
 • които са основани на партньорство между НПО и местната власт;
 • които водят до конкретно измерими практически резултати;
 • които предполагат активно участие на хората, към които са насочени;
 • които стимулират полагането на доброволен труд;
 • които имат моделен характер, т.е са приложими и в други населени места.
Бюджет:

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Очаква се основната част от представените проекти да търсят финансиране в рамките на 2000 - 4500 лева. Условие за разглеждане на постъпилите проекти е осигурен минимален собствен /или от други финансови източници/ принос в размер на най-малко 30% от общата стойност на проекта. Приносът може да бъде финансов или остойностен нефинансов. Като нефинансов принос могат да се представят остойностени дарения, стоки и услуги и положен доброволен труд на база на извършена работа, съгласно съответен протокол. Собственият принос следва да се планира така, че да обезпечава дейностите по проекта по време на изпълнението му.

Продължителност на проекта:

до 12 месеца

Допълнителна информация:

В рамките на проекти, отговарящи на изброените критерии, програмата може да финансира и ремонтни дейности и/или обзавеждане, пряко свързани със създаването на подходящи условия за постигане на целите на проекта.
При необходимост и заявено желание за консултация по конкретна идея или проект, представители на заинтересованите организации могат да направят това при предварително уговорена среща.
Проекти се подават на адреса на Фондация Лале по пощата или на място в два екземпляра. Представените проекти се разглеждат от независими консултанти. Решения за финансиране се вземат в рамките на един месец. Финансирането се превежда на два транша - 90% в началото и 10% след завършване на дейностите и представяне на отчет за цялостно изпълнение на проекта.

Формуляр за кандидатстване
Ръководство за кандидатстване