Bulgarian Български

Програмният оператор на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на проекти по програма „Вътрешни работи“ - BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2021, до 18:00 часа

Основна цел на процедурата:

• да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности, които свързват множество и допълващи се намеси в областите на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и се основават на активно участие на ромската общност и междусекторно сътрудничество между местните институции за услуги.

Специфични цели:

1. Увеличаване на достъпа и качеството на интегрираните мерки за ромите и други групи от населението, живеещи в компактни сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрираните мерки предполагат сложен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на бенефициентите, при които най-малко два вида услуги трябва да се предоставят на едно и също лице в зависимост от неговите нужди.
2. Овластяване на ромските общности, включително на ромските жени и младежи, да участват активно в решенията, които засягат тяхното развитие. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните активи и способности както на индивидуално ниво (умения, знания, увереност и повишен достъп до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да предприемат съвместни действия за решаване на проблеми в общността), за да участват, да преговарят, да влияят и да държат отговорни институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.
3. Борба с всички форми на дискриминация и антиромски нагласи срещу ромите. Всички проекти, подкрепени с процедурата, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, стереотипите и тормоза и ще работят за повишаване на осведомеността както в мнозинството, така и в малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие и разбирането на ползите от подходите, основани на зачитане на основните човешки права.

Допустими кандидати:

• Общини, в които ромските общности съставляват най-малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2 000 жители.

Допустими партньори:

• всички публични органи и неправителствени организации.
• всички публични или частни, търговски или други юридически лица, неправителствени организации, основани като юридически лица в държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), държавите бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка международна организация, или техни органи или агенции, които участват активно и допринасят ефективно за изпълнението на проекти
Една неправителствена организация може да участва като партньор по проект в не повече от три проектни предложения.

Целеви групи:

• Роми и лица от други уязвими групи, живеещи в труднодостъпни и/или сегрегирани общности, със затруднен или неравен достъп до услуги, липсваща или неподходяща инфраструктура, изправени пред крайна бедност, социално изключване и маргинализация. Лицата от целевата група са със затруднен или неравен достъп до услуги от следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване.
• Ромски експерти и лидери -– физически лица или членове на НПО, групи за действие, публични власти и институции, синдикати, ученически или студентски организации, младежки организации или други формирования, лица на официални или неформални ръководни длъжности във връзка с ромите и/или семейства в уязвимо положение;
• Експерти/доброволци в областта на образованието, здравеопазването, заетостта, социалните услуги, публичната администрация, НПО и др., участващи в предоставянето на услуги за ромите;
• Представители на мнозинството, живеещо в непосредствена близост до сегрегираните населени места/целевите общности;
• Ромски социални, здравни и образователни медиатори, работещи в целевата общност;
• Екип за предоставяне на услуги и управление на интегрираните услуги;
• Общински служители;
• Други лица, свързани с дейностите по интегрираните услуги.

Допустими дейности:

- Създаване и изграждане на квалифициран мултидисциплинарен екип(и) за изпълнението на интегрираните услуги, включително медиатори, лица, работещи в общността и представители на общността, съдействащи за изпълнението на дейностите, както и специалисти с добри познания в областта на предоставянето на услуги и овластяването, целящо включване на ромите;
- Създаване и изграждане на устойчив координационен механизъм за сътрудничество между целвата общност, местната власт, регионалните звена на институциите (РЗИ, бюра по труда, регионални управления по образованието) медицински заведения, НПО и др. с цел ефективно решаване на идентифицираните проблеми;
- Заетост на поне 2 ромски образователни медиатори и наемане на поне 2 други експерти за изпълнение на дейностите (на пълен работен ден, за минимум 1 година, по 8 часа на ден);
- Одит (независим финансов одит съгласно Закона за независимия финансов одит, за да се провери дали всички разходи са в съответствие с националните счетоводни стандарти и всички приложими финансови правила и разпоредби на национално ниво);
- Проучване при започване на проекта за установяване на изходното ниво на приемане на ромите от общото население (по местата за изпълнение на мерките по проекта) и проучване при завършване на проекта на ефекта от кампаниите за повишаване на взаимното приемане и познаване.
- Разширяване на капацитета на местните институции, предоставящи различни първични услуги с цел ефективна координация и съвместна работа по управление на отделните случаи, насочено към повишаване на въздействието върху отделните бенефициенти (подкрепа за по-добри умения, време и ресурси за ефективно споделяне на системи за координиране/комуникиране на данни, координиране на срещи и умения за решаване на проблеми);
- Дейности за повишаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за ромите;
- На местата с ромско население и население в сходно социално-икономическо състояние, на които липсва регулация на територията в съответствие със Закона за устройство на територията, бенефициентът се задължава да започне процедура за разработване и одобряване на регулацията по Закона за устройство на територията;
- Дейности за комуникация и информираност в рамките на общността, както и на общото население в участващата община;
- Спомагателни дейности и предоставяне на интегрирани услуги в областта на образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и други специфично необходими области на интервенция;
- Подкрепа на дейности за овластяване и участие на ромите в изготвянето и прилагането на политики и услуги, засягащи развитието на общността;
- Дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население;
- Дейности за споделяне на добри практики – между общините, както и с държавите-донори;
- Дейности за комуникация и публичност в съответствие с Анекс 3 на Регламента;
- Анализ на нуждите на целевата група, описание на налични местни ресурси и пропуски
- Стратегия за развитие на предлаганите услуги през следващите 5 години след приключване на проекта.

Бюджет на процедурата:

• 8 000 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 500 000 евро
• максимум - 750 000 евро при брой хора от 2 000 до 5 000 души
• максимум - 1 000 000 евро при брой хора от 5 001 до 10 000 души
• максимум - 1 200 000 евро при брой хора над 10 001 души

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за екипа за управление на проекта, включващи брутните заплати и съответните социално-осигурителни вноски за сметка на работодателя;
• Разходи за командировки в страната и чужбина на екипа за управление на проекта: пътни, дневни и квартирни разходи;
• разходи за управление на проекта - до 8% от общите допустими преки разходи по проекта.
Разходи за персонала, работещ по проекта (напр. педагогически и непедагогочески персонал, медицински персонал, психолог, логопед, ромски образователни/здравни медиатори);
• разходи за командировки в страната и чужбина за персонала, участващ в изпълнението: пътни, дневни и квартирни разходи;
• разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта;
• разходи за строителство, реконструкция и монтажни дейности, разходи за държавни и/или общински такси и необходимия надзор - до 40% от общата стойност на проекта;
• разходи за консумативи и материали, при условие че са идентифицируеми, свързани и необходими за изпълнението на проекта;
• разходи по други договори, възложени от бенефициента с цел изпълнение на проекта, при условие че възлагането съответства с приложимото законодателство за обществени поръчки и Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП;
• разходи, произтичащи пряко от специфичните изисквания на договора за финансиране на всеки проект, включително, но не само, разходи за информация и публичност, одит и др.
• непреки разходи.

Продължителност на проекта:

• не по-късно от 30 април 2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с поне една неправителствена организация (НПО), регистрирана в България, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, за предпочитане с опит в прилагане на инегрирани подходи за предоставяне на услуги, ефективни форми на мобилизиране на участието и самоорганизацията на ромската общност. Препоръчително е поне една от партньорските неправителствени организации, да е ромска организация1 с опит в работата с целевата общност (и/или сходни общности).

Насоки за кандидатстване

Очаквани резултати:

• По-добри индивидуални възможности на ромите. Възможностите им могат да бъдат развивани чрез формални и неформални образователни методи. Те могат да обхващат представяне на успешни ролеви модели, развиване на меки умения за по-добро реализиране на пазара на труда (напр. комуникация и отстояване на позиция, работа в екип, разрешаване на конфликти, управление на времето) и други;
• Подобрен достъп за целевите групи до качествени услуги от следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване;
• Подобрено благосъстояние и възможности за избор и развитие на лицата в целевите общности, които са се възползвали от предоставените интегрирани услуги;
• По-добра информираност на членовете на ромската общност относно правата и отговорностите им;
• По-ниско ниво на дискриминация срещу ромите и по-добро разбиране от страна на мнозинственото население, живеещо в общината, на многообразието, правата на човека и ползата от подхода, базиран на опазване на човешките права, за развитие на уязвимите етнически общности с цел цялостното развитие на населеното място;
• По-добро овластяване на представителите на ромската общност за ефективно участие в планирането, изпълнението и оценката на публичните политики и услуги за общността (предоставяни от създадените структури в общността – инициативни групи, съвети, общностни коалиции на граждански групи или организации, които работят ефективно заедно с местните власти и институции за решаване на проблемите на общността и разширяване на възможностите за развитие на общността);
• Засилено участие на ромските експерти и професионалисти както в управлението на проекта, така и в предоставянето на интегрираните услуги;
• По-добри възможности на ромите за намиране на работа в резултат на дейностите по проекта;
• По-добро сътрудничество между целевите общности и социалните партньори за създаване и/или повишаване на социалния капитал на местно ниво.

Критерии за оценка:

• Опит на кандидата/партньора в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на подобни дейности на включените в проектното предложение - 12 т.
• Съответствие - 72 т.
• Бюджет - 6 т.
Максимален брой точки - 90, минимален брой точки - 60.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.