Bulgarian Български

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обявява покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Краен срок за кандидатстване: 18.08.2021 г., до 17.30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да подобри условията за опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство. Настоящата покана цели да стимулира предприемаческия подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на помещения/пространства, образователни програми и др. По-общо, поканата цели да насърчи засилване на ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с акцент върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество и участието на социалните, етническите и културните малцинства и групи в културни проекти и достъпът им до култура. За тази цел поканата ще подкрепя създаването на работни места и изграждането на капацитет по всеки проект.

Допустими кандидати:

• бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации.

Допустими партньори:

• публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.
Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Тематични области:

а) Подобряване на управлението и представянето на културно наследство включително и чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства;
б) Насърчаване на културното предприемачество.

Допустими дейности:

1. Дейности за обновяване и ревитализиране на пространствата, интериора и елементи от екстериора, реставриране и/или ремонтиране на експозиционни пространства, внасяне на подобрения, позволяващи отварянето на фондохранилища за посетители, обособяване и адаптиране на помещения за временни експозиции, музейни магазини и/или щандове (за продажба на печатни и рекламни материали, сувенири), гардеробни, конферентни зали, библиотеки, кафенета и други помещения, посещавани или ползвани от публика съгласно съвременните тенденции и приложимите изисквания (в т.ч. противопожарни и пожароизвестителни системи, климатични или отоплителни системи в пространствата, обект на интервенция по проекта).
2. Дейности за закупуване или изработка и монтаж на витрини, музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, паравани, конструкции, поставки и системи за окачване на експонати.
3. Дейности, свързани със закупуване на оборудване, техника, софтуер, осветителни тела и мебели за експозиции, музейни магазини, гардеробни, общи пространства, посещавани от публика, помещения за конференции и събития, библиотеки; фондохранилища (климатици и климатични системи, овлажнители, изсушители, измерители за температура, влажност и осветеност, оборудване за съхранение на движими културни ценности, мебели, кутии за съхранение на архивни материали и др.), за които ясно е доказано, че са пряко свързани с изпълнението на проекта.
4. Дейности за осигуряване на технически и технологични решения в полза на хора с увреждания и със специални потребности.
5. Дейности за дизайн и изработка на музейни сувенири.
6. Дейности за оборудване и обзавеждане на специализирани пространства за реализирането на образователни програми и инициативи, детски ателиета, прожекции и др.; отпечатване на помагала за детска публика и работа с деца с увреждания.
7. Дейности, свързани с изработване и публикуване/излъчване на видеоматериали с образователна насоченост за най-значимите и интересни експонати в колекцията, недвижими културни ценности, исторически събития и личности, традиции и нематериално културно наследство, видеоматериали за изложби и за провеждани образователни програми и уроци, и др.
8. Дейности за изработване и публикуване/излъчване на многоезични виртуални турове в музея, панорамни разходки и други чрез VR, 3D и др. технологии.
9. Дейности за изработване на 3D модели, мобилни приложения, макети, визуализации, интерактивни инсталации.
10. Дейности, свързани с обучение на ръководен и специализиран персонал, изграждане на капацитет и споделяне на компетенции.

Целеви групи:

• служители на общински, регионални и държавни музеи и галерии, куратори на изложби, служители/персонал от публичната администрация, ученици, младежи, студенти, хора с увреждания, лица в неравностойно положение, безработни, предприемачи, хора от различни малцинства или етнически групи;
• лица с интерес към културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, изследователи и т.н.;
• културни институти, организации с идеална цел и др.

Бюджет на процедурата:

• 5 400 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 150 000 евро
• максимум - 400 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

- Разходи за управление на проекта (екип по проекта), в т.ч.:
• Възнаграждения (на екипа по управление на проекта);
• Командировки на екипа по управление на проекта – Общите разходи за управление не трябва да надвишават 15% от общите допустими разходи по проекта. Това ограничение се отнася до разходите за възнаграждения, в т.ч. за осигурителни вноски за сметка на бенефициента/партньора, и за командировки на лицата, заети с управлението на проекта;
- Разходи за експерти и услуги, в т.ч.:
• Разходи за експерти:
- вътрешни експерти, персонал и пътни разходи за партньора и бенефициента;
- външни експерти;
• Разходи за други услуги;
• Разходи за обучение;
• Разходи за информация и публичност;
• Разходи за наем на движимо/недвижимо имущество;
• Други преки разходи;
- Разходи за текущ ремонт;
- Разходи за дълготрайни материални активи – Когато закупуваното оборудване е „дълготраен материален актив“, във връзка с изискванията на член 8.2 от Регламента, за допустим разход по проекта се признават разходите по придобиване и въвеждане в експлоатация на актива, само когато същият ще бъде използван за осигуряване на устойчивост на проекта, т.е. ще се ползва и след края на проекта . В случай че активът ще се ползва само по време на изпълнение на проекта, като разход ще се признава само амортизацията за периода на проекта, допустима по реда на ЗКПО;
- Дълготрайни нематериални активи.
- Непреки разходи, в т.ч.:
• отопление/природен газ;
• комунални разходи – ел. енергия, вода;
• пощенски и разходи за куриер;
• разходи за телефон и интернет;
• офис консумативи.

Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.
Общо разходите за текущ ремонт, за придобиване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНМА) не могат да надвишават 70% от общите допустими разходи по проекта.
Бенефициентите и партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:
а) въз основа на реалните непреки разходи за тези бенефициенти и партньори по проекти, отразени в аналитична счетоводна система, която да установява техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;
б) твърда ставка в размер до 25% от общите допустими преки разходи, с изключение на преките допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходи за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на бенефициента или на партньора по проекта;
в) твърда ставка в размер до 15% от допустимите преки разходи за персонал, без да е налице изискване за Програмния оператор да извърши изчисление, за да определи приложимия размер или
г) твърда ставка, прилагана спрямо допустимите преки разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и бенефициенти.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Плащанията са:
- авансово - до 30%
- междинно - до 80%
- окончателно - до 20%

Насоки за кандидатстване

Критерии за оценка:

• Оперативен и административен капацитет - 10 т.
• Съответствие и обосновка на проектното предложение - 24 т.
• Ревитализиране на места на/във институти за културно наследство, нови изложби и обхват на целевите групи - 35 т.
• Финансова обосновка и бюджет - 17 т.
• Партньорство - 14 т.
Максимален брой точки - 100, минимален брой точки - 50.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.