Bulgarian Български

Проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика стартира кампания за набиране на проекти.

Краен срок за кандидатстване: 06.01.2021 г.

Основна цел на процедурата:

• намаляване на безработицата;
• обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България;
• подпомагане на малкия и средния бизнес;
• създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.
• разширяване на потенциала за заетост на регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификацияпо специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги, както и последваща възможност за реализацията им на пазара на труда;
• създаване на временна заетост при реализацията на обекти на социалната и градска инфраструктурачрезизпълнението на строително-монтажни/ремонтни дейности;
• подобряване на качеството на живот и на средата за работа и обитаване, вкл. на групи в неравностойно положение, чрез изграждане на нов и/или обновяване на съществуващ сграден фонд, вкл. за предоставяне на социални услуги в общността;
• укрепване на сътрудничеството между органите на централната и на местната власт чрез разширяване потенциала на местните администрации при изпълнение на проекти и провеждане на активни политики на пазара на труда.

Допустими кандидати:

• общини,
• областни управители,
• държавни институции,
• контролни органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

Допустими дейности:

1.Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:
• строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;
• СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност- при условие, че собствениците им ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
• СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

2.Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
• СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приемна грижа и обществени трапезарии);
• СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно- реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
• СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

3.Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:
• СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют).
• Не се финансират СМР/СРР на обекти, които са със статут на недвижима културна ценност.

Бюджет на процедурата:

• 4 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

1.Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:
• минимум- 60 000 лв.
• максимум- 120 000 лв.

2.Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”: • минимум- 60 000 лв.
• максимум- 120 000 лв.

3.Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:
• минимум- 60 000 лв.
• максимум- 400 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

1.Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:
• съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

2.Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
• съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

3.Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:
• съфинансиране от кандидата - най-малко 30% от общия бюджет за проектното предложение.

Начин на кандидатстване:

Заявление за кандидатстване на хартиен носител, което може да се подаде:
• на място,
• по куриер или
• по пощата в регионалните звена на ПКБ в Русе, София и Стара Загора

Критерии за оценка:

1. „Пълнота и коректност на документацията в проекто-предложението” – максимум 30 точки;
2. „Пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане” – максимум 30 точки;
3. „Средно равнище на безработица в общината (по данни на Агенция по заетостта)” – максимум 20 точки;
4. „Предложено по-голямо съфинансиране от кандидата” – максимум 20 точки.
Максимум 100 т.
Минимум т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.