Bulgarian Български

Финансиране на проекти от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) за повишаване способността на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат.

Краен срок за кандидатстване: 07.10.2020 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Допустими кандидати:

• общини на територията на Република Бългaрия

Допустими партньори:

• всички публичени или частни лица, със стопанска или нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или държавите донори, държавите бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България или друга международна организация или орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

Приоритетни области:

• Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България, както и на територията на Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия), в случай на партньорство с организация от някоя/и от тези държава/и по проекта.

Допустими дейности:

• Дейности по управление на проекта - дейности, свързани с планирането на проекта и координирането на ежедневните дейности между партньорите, докладване, финансово управление, взаимодействие с мониторингови и контролни органи и подобни нетехнически дейности, необходими за успешното изпълнение на проекта;
• Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
• Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво;
• Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, водния и други сектори на територията на съответната община;
• Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата ;
• Проекти на общините за изпълнение на дейности по национални и местни стратегическите планове;
• Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата;
• Разработване на планове на местно ниво за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата;
• Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор

Бюджет на процедурата:

• 3 000 000 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 200 000 евро
• максимум - 500 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 100% от общите допустими разходи за бюджетни организации.
• до 90% от общите допустими разходи за НПО или друга форма на частна организация.

Допустими разходи:

• Разходи за управление
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта
• Разходи за оборудване
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи по договори с външни изпълнители
• Разходи за одит на проекта
• Непредвидени разходи съгласно чл. 7.6.3 (к) до 5 % от преките допустими разходи по проекта

Продължителност на проекта:

• от 12 месеца до 24 месеца.
Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Очаквани резултати:

• Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени
• Подобряване капацитета за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата;
• Приложени мерки за смекчаване и адаптиране към изменението на климата на общинско ниво;
• Подобрено сътрудничество между организации от държавите донори и държавата бенефициент в рамките на програмата.

Китерии за оценка:

• Партньори – 21 точки
• Съответствие и обосновка – 18 точки
• Организация на изпълнението/Дейности – 45 точки
• Устойчивост – 6 точки
• Финансова оценка – 10 точки
- минимум - 50 т.
- максимум - 100 т.

Допълнителна информация:

• По настоящата покана ще бъдат поощрявани пилотни и иновативни проекти, които се изпълняват в консорциум от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една общини. Поощряват се проекти с партньори от страните донори и/или изпълнени двустранни инициативи.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.